Dobre praktyki

Redakcja czasopisma „Res Politicae", w trosce o najwyższą jakość publikowanych prac naukowych stosuje wszelkie, zalecane i promowane w nauce zasady dobrych praktyk publikowania. Dbając o rzetelność wydawanych tomów czasopisma, zależy nam na zachowaniu najwyższych standardów redakcyjnych, a zatem dążenia do całkowitej jawności informacji o osobach uczestniczących w przygotowaniu publikowanych tekstów, bądź placówkach, podmiotach, które zostały włączone w proces powstania dzieła naukowego. 

Redakcja czasopisma "Res Politicae" stosuje się do zasad eliminowania tzw. „ghostwriting" (zachodzi wówczas, gdy Autor, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie zostaje ujawniony jako współtwórca, brak śladów jego udziału w pracy naukowej, bądź wzmianki o nim w formie podziękowań) i „guest authorship" (zachodzi w sytuacji, gdy udział Autora w powstanie publikacji jest znikomy bądź żaden, a mimo to figuruje on jako współtwórca pracy). W związku z tym Autorzy są zobowiązani do przedstawienia wkładu poszczególnych wykonawców w przygotowanie publikacji (z wyszczególnieniem, który z Autorów jest twórcą koncepcji, metod i in.). Ponadto Autor jest zobowiązany do ujawnienia informacji o źródłach finansowania badań, o ile nadesłana do „Res Politicae" praca powstała dzięki finansowanie nauki (np. grant) lub z udziałem instytucji naukowo-badawczych i in.

Osobą odpowiedzialną za tekst pozostaje Autor, który zgłasza go do publikacji. W tym celu Autor składający tekst, poza oświadczeniem dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie o oryginalności tekstu (plik do pobrania poniżej), zobowiązany jest wypełnić także oświadczenie dla Redakcji (plik do pobrania poniżej).

W przypadku dopuszczenia się przez Autora nierzetelności naukowej, Redakcja będzie ujawniać informacje o tym oraz podawać do wiadomości instytucjom afiliacyjnym Autora.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Oświadczenie autora o zastosowaniu się do uwag recenzenta