Standardy etyczne

Redakcja wdrożyła procedury zapobiegające konfliktowi interesu pomiędzy Autorem a innymi stronami.
Autor jest zobligowany do podania informacji o źródłach finansowania swoich badań, jeśli nadesłany artykuł powstał dzięki grantowi lub innej formie wsparcia nauki. W takim przypadku Autor po tytule artykułu  jest zobowiązany zamieścić nazwę instytucji finansującej badania oraz  nazwę projektu, grantu, który realizował.

Redakcja stosuje zapory ghostwriting oraz guest authorship. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, metod, narzędzi badawczych i wykonawcą badań -  zob. oświadczenie). Zmiany składu autorskiego - usunięcie lub dopisanie nazwiska Autora - będą skutkować wysłaniem prośby do Autorów, których one dotyczą, oraz instytucji, które reprezentują, o wyjaśnienie przyczyn zmian i okoliczności powstania artykułu.

Przejawy nierzetelności naukowej, na przykład podejrzenie o plagiat, duplikowanie publikacji lub sfabrykowanie danych, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych).

Redakcja stosuje się do wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics  - odnośnie do postępowania  w przypadku złamania zasad etycznych publikacji.