O czasopiśmie

 

Czasopismo jest rocznikiem adresowanym do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu, a także do nauczycieli, pedagogów,  psychologów i innych osób zawodowo związanych z placówkami oświatowymi. Na jego łamach są publikowane artykuły dotyczące zarówno współczesnych, jak i historycznych zagadnień myśli pedagogicznej, wychowania i oświaty. Zadaniem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych artykułów naukowych periodyk zamieszcza także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji.

 Pedagogika jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach danych: Polska Bibliografia Naukowa, Pol-Index,Bazhum,Index Copernicus oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH). Półrocznik jest dostępny na zasadzie wolnej licencji CC. Uznanie autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)

Wersją referencyjną (podstawową)  „Pedagogika Studia i Rozprawy” jest wersja papierowa.