O czasopiśmie

Czasopismo jest rocznikiem adresowanym do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu, a także do nauczycieli, pedagogów,  psychologów i innych osób zawodowo związanych z placówkami oświatowymi.  Zadaniem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych artykułów naukowych periodyk zamieszcza także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji.

 Pedagogika jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach danych: ERIH+ (European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, Pol-Index,Bazhum.

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do jego treści. 
Rocznik udostępnia publikowane treści na zasadzie wolnej licencji CC by 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl)

Wersją referencyjną (podstawową) czasopisma  „Pedagogika. Studia i Rozprawy” jest wersja papierowa.