Procedura wydawnicza

Czasopismo jest rocznikiem. Redakcja przyjmuje artykuły, recenzje i sprawozdania z konferencji przez cały rok.

Wstępną fazą procedury wydawniczej jest poddanie przysłanych materiałów ocenie pod względem formalnym (zob. zasady przygotowania artykułu) oraz merytorycznym przez redaktorów tematycznych czasopisma. Teksty mieszczące się w zakresie tematycznym , przygotowane jednak niezgodnie z procedurą przyjętą w czasopiśmie, są odsyłane do Autorów z sugestiami ich uzupełnienia i poprawienia.

Po wstępnym zakwalifikowaniu do druku artykuł otrzymuje kod identyfikacyjny, obowiązujący  w procesie recenzyjnym. Następnie artykuł jest przesyłany do dwóch zewnętrznych Recenzentów (niezatrudnionych w UJD). Zarówno Recenzent, jak i Autor, pozostają dla siebie anonimowi (double-blind review process). Recenzent ocenia artykuł według kryteriów określonych w druku recenzyjnym, a w podsumowaniu jednoznacznie deklaruje, czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie, po  poprawkach formalnych, po znacznych uzupełnieniach i modyfikacjach merytorycznych  (ze wskazaniem zaleceń co do poprawy), czy też odrzucony. W przypadku gdy artykuł uzyska jedną recenzję pozytywną, a drugą negatywną, jest kierowany do trzeciego Recenzenta. Jego ocena decyduje o przyjęciu artykułu do druku. Uwagi Recenzentów są przesyłane Autorowi, który powinien je uwzględnić (jeśli nie zgadza się z uwagą, musi to uzasadnić). Poprawiona wersja artykułu trafia ponownie do Recenzenta, który sprawdza, czy jego uwagi zostały uwzględnione przez Autora. 

Autor artykułu zakwalifikowanego do druku proszony jest o wypełnienie umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Lista Recenzentów jest umieszczona na stronie czasopisma.