Wartości jako predykat w modelowaniu kariery zawodowej kobiet w zmiennym świecie pracy

Autor

  • Wioleta Duda Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.05%20%20

Słowa kluczowe:

kariera zawodowa, praca, wartości, aspiracje, płeć

Abstrakt

Przebieg karier zawodowych kobiet to zagadnienie wielopłaszczyznowe, uwarunkowane szeregiem czynników – od ekonomicznych, poprzez społeczne, prawne  do biologicznych. Zarówno podejmowanie aktywności zawodowej przez kobiety, ich system wartości, aspiracje czy też zmiany w pozycji społecznej stanowią perspektywę badawczą dla demografii, pomocy społecznej,  teologii rodziny, pracy socjalnej, ekonomii pracy, polityki społecznej czy też pedagogiki pracy. Wszystkie te obszary i ich uwarunkowania są zmienne w czasie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w licznej literaturze naukowo – badawczej i wymaga ciągłej obserwacji. Praca jest jednym z najważniejszych obszarów życia ludzi dorosłych, dlatego kariera zawodowa, jej uwarunkowania, przebieg i znaczenie dla rozwoju człowieka stanowią przedmiot zainteresowań badawczych różnych dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki pracy i andragogiki. Dostęp kobiet i mężczyzn do pracy zawodowej nadal nie jest równy, co implikuje trudności w rozwoju kariery zawodowej. Występujący podział zawodów na typowo kobiece i typowo męskie, znacznie większe obciążenie kobiet obowiązkami rodzinnymi, bariery w awansie zawodowym kobiet powodują iż kariery zawodowe kobiet przebiegają w sposób odmienny niż mężczyzn i są determinowane przez inne czynniki, w tym w szczególności system wartości. Obiektywne kryteria, takie jak wykształcenie, posiadane kompetencje czy też doświadczenie zawodowe nie zawsze stanowią punkt odniesienia zarówno dla pracodawców, jak i samych zainteresowanych.

Bibliografia

Czarnecki, K. (2007). Teoretyczne podstawy rozwoju zawodowego. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2, 38-51

Cybal-Michalska, A. (2013). Świat w którym „kariera robi karierę”– o satysfakcji z kariery i poczuciu zawodowego sukcesu. Studia Edukacyjne, 19-38.

Denek K. (2006). Wartości edukacji szkolnej. W: W. Furmanek (red.). Wartości w pedagogice. Rzeszów – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dudzik-Garstka A., Dobrowolska M. (2012). Warunki aktywności kobiet na rynku pracy. Praca Socjalna, 2, 57-68.

Karney I. (1998). Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.

Krause, E. (2010). Znaczenie procesu planowania kariery zawodowej w „wieku studiów”. Szkoła. Zawód. Praca, 1, 101-114.

Matusewicz Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piorunek, M. (2015). Kariera zawodowa w ponowoczesnej rzeczywistości. Nowy paradygmat i jego edukacyjno – pomocowe implikacje. W: J. Matejek, K. Białożyt (red.). Praca w życiu człowieka i jej społeczno – edukacyjne uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Vinnicombe S., Colwill N. L.(1999). Kobieta w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Studia i Rozprawy