Nauczyciel edukacji przedszkolnej ( w świetle opinii mężczyzn studiujących na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Autor

  • Urszula Ordon Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.04%20%20

Słowa kluczowe:

przedszkole, mężczyzna jako nauczyciel przedszkola

Abstrakt

Zagadnienie pracy mężczyzn w charakterze nauczycieli wychowania przedszkolnego stanowi ważne ogniwo badań nad edukacją przedszkolną oraz postrzeganiem nauczycieli mężczyzn przez społeczeństwo w badaniach międzynarodowych – w Polsce jednak rzadko jest przedmiotem zainteresowania badaczy. Niniejszy artykuł uzupełnia dotychczasowy, skromny stan badań, o informacje pozyskane w trakcie wywiadu z mężczyznami kształcącymi się na nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Bibliografia

Bednarska, M. (2009). Feminizacja zawodu. Cz. 1-2. Edukacja i Dialog, nr 2, 8-13; nr 3, 72-75.

Biarincová, P. (2023). Vybrané state z výtvarnej edukácie” Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU.

Chomczyńska-Rubacha, M., Rubacha, K. (2007). Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: "Impuls".

Czaja-Chudyba, I., Drwal, B., Włoch, M. (2017). Mężczyzna jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 5, 2/2(10/2), 19–33.

Drygasiewicz, K. (2013). Mężczyzna w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, 61-62.

European Comission Network on Childcare (1996). Quality targets in services for young childern, dostęp: 12.05.2021, https://childcarecanada.org/sites/default/files/Qualitypaperthree.pdf

Harty, R. (2007). The men as role models argument: A case for researching children’s views. NZ Research in Early Childhood Education Journal, 10, 183–190.

Koperna, P. (2014). Szkoła potrzebuje mężczyzn. Psychologia w Szkole, nr 3, 87-92.

Koperna, P. (2015). O tym, co odstrasza panów od szkół. Psychologia w Szkole, nr 1, 86-92.

Koperna, P. (2019). Male kindergarten teachers: the perception of parents in the context of social trust. Przegląd Pedagogiczny, nr 2, 337-348, DOI: 10.34767/PP.2019.02.26

Koperna, P. (2022). Mężczyzna nauczyciel edukacji przedszkolnej – w pedagogice kategoria nieobecna w dyskursie akademickim w Polsce. W: K. Jagielska (red.). Ważne obszary badawcze w pedagogice. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 89-113.

Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim (2006). red. R. Fudali, M. Kowalski; Kraków: "Impuls".

Kowolik, P. (2009). Kim jest? Co wie i potrafi? - współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : (zarys teoretyczny tematu). Nauczyciel i Szkoła, nr 1/2, 41-49.

Krasnodębska, A. (2006). Znaczenie roli kobiety w edukacji przedszkolnej. W: Smak, E. (red.). Nauczyciel edukacji przedszkolnej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kuzitowicz, W. (2013). Gdzie ci mężczyźni? Głos Pedagogiczny, nr 47, 62-63.

Kuzitowicz, W. (2011). Dlaczego tylko przedszkolanki i „nasze panie”? O stereotypach płciowych w zawodzie nauczyciela edukacji zintegrowanej, http://www.praktyki-pedagogiczne.pl/images/dlaczego_tylko_przedszkolanki.pdf.

Lewińska, K. (2014). Wychowawca przedszkolny. Wyjątek od reguły. Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora (wrzesień). 46-47.

Majewska, E., Rutkowska, E. (2007). Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

OECD, Starting Strong IL Early Childhood Education and Care Policy (2006), Paris:OECD. European Comission (2011). Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best start for the world of tomorrow, dostęp: 15.05.2021, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:EN:PDF 2011)

Olsen, B., Smeplass, E. (2018). Gender and distribution of educational values among the staff in kindergartens. Early Child Development and Care, t. 188, nr 8, 1202-1218, doi: 10.1080/03004430.2016.1261125.

Ordon, U. (2021). Mężczyzna w edukacji przedszkolnej – prolegomena do badań w Polsce Language, Culture, Politics. International Journal, nr 1, 243-257.

P jak pan (rozmowa z Marcinem Dębińskim i Mateuszem Wendtem- wychowawcami przedszkolnymi) (2014). Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora (wrzesień), 48-49.

Rohrmann, T. (2020). Men as promoters of change in ECEC? An international overwiev, Early Years, t. 40, nr 1, 5-19.

Rusaczyk, M (2009). Nauczyciele-mężczyźni w edukacji i wychowaniu początkowym Edukacja, nr 3, 119-127.

Poraj, G. (2010). Płeć nauczycieli. Psychologia w Szkole, nr 1, 107-113.

Talar, R. (2010). Gdy „Proszę Pani” brzmi dziwnie, Biuletyn AGH, nr 34, 37-38.

Tsirigotis, K., Lewik-Tsirigotis, E. (2004). Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli. Nauczyciel i Szkoła, nr 1/2, 175-193.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Studia i Rozprawy