Kohabitacja jako alternatywna forma życia rodzinnego

Autor

  • Alicja Weronika Meyer Uniwersytet Zielonogórski

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2022.31.08

Słowa kluczowe:

kohabitacja, rodzina, dziecko

Abstrakt

Związek małżeński jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin badawczych.
Badane są wpływy społeczne oddziałujące na jego przeobrażenia, trwałość, funkcje i role
w nim pełnione. Pomimo wielu przemian rodzina jest podstawową i najważniejszą komórką społeczną. Z biegiem lat, ciekawość badaczy ukierunkowuje się na związki nieformalne,
które są coraz częściej spotykaną alternatywną formą rodziny. Małżeństwo uznawane
jest za pokrewieństwo w zakresie ekonomicznym, uczuciowym i seksualnym, realizujące
ten sam cel w dążeniu do szczęścia i wspólnego dobra. Jest sformalizowanym związkiem, służącym między innymi do założenia rodziny, spłodzenia potomstwa, zapewnienia bytu jej członkom. Celem artykułu jest wskazanie czynników warunkujących jakość i trwałość współczesnych związków partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem kohabitacji
jako alternatywy małżeństwa.

Bibliografia

Ambert, A.M. (2005). Contemporary Family Trends. Cohabitation and Marriage: How Are They Related. Ottawa: The Vanier Institute of the Family.

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biernat, T. (2009). O przemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach. Społeczeństwo i Rodzina nr 1.

Budna M. (2011). A teściowa? Polityka, Nr 27.

Całusińska, M., Malinowski, W. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Sopot: GWP.

Cichosz, W. (2012). Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych: od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej. Wrocław: Studio Wrocławskie.

Cudak, S. (2011). Rodzina i dzieci wobec etycznych wartości. Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk. t. 2. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Denek, K. (1999). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Giddens, A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN..

Izdebska, J. red. (2003). Dziecko potrzebujące pomocy. Możliwości, kierunki, formy wsparcia w środowisku lokalnym. Suwałki – Warszawa: Wydawnictwo Heliodor.

Jabłoński, D., Ostasz, L. (2006). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie: perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Adiaphora.

Janicka, (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Juszczyk-Frelkiewicz, K. (2014). Kohabitacja w Polsce i na Słowacji : studium socjologiczne w środowiskach studenckich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krzesińska-Żak, B. (2007). Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń. Białystok: Trans Humana.

Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Magda-Adamowicz, M. (2018). Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Matysiak, A., Młynarska, M. (2014). Urodzenia w kohabitacji: Wybór czy konieczność?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar..

Mladek, J., Sirockova, J. (2004). Kohabitácieako jedna z foriem partnerské hospolužitia obyvateľstva. Slovenska.

Młynarska, M. (2018). Niepotrzebna formalność czy brak zaangażowania – jak postrzegane są motywy par, które nie decydują się na związek małżeński? Studia Demograficzne, 1(173) , 7–22 .

Nazio, T. (2008). Cohabitation, Family and Society. Routledge.

Oppenheimer, V.K. (2003). Cohabiting and Marriage During Young Men’s Career-development Process. Demography no. 40, 127—149.

Powell, B., Bolzendalh, C., Geist, C., Steelman, L.C. (2010). Counted Out: Same-sex Relations and Americans' Definitions of Family. Russel Sage Fundation.

Pujer, K. (2016). Współczesna rodzina Szanse - Zagrożenia - Kierunki przemian. Wrocław.

Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko- rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilk, J. (2016). Pedagogika rodziny. Lublin 2016,

Pobrania

Opublikowane

2023-03-08