Strategie instruktażowe w rozwoju myślenia krytycznego w szkolnictwie średnim nieformalnym w Tanzanii

Autor

  • Tulia Michael University of Dodoma, Tanzania
  • Abdon Ephrem University of Dodoma, Tanzania

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2022.31.03

Słowa kluczowe:

myślenie krytyczne, strategie instruktażowe, kształcenie średnie nieformalne

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zbadano wkład strategii instruktażowych w rozwój umiejętności krytycznego myślenia w nieformalnym szkolnictwie średnim w Tanzanii. Badanie zostało przeprowadzone w Kinondoni Municipal Council w Tanzanii. W badaniu zastosowano podejście jakościowe z projektem fenomenologicznym. Próba badawcza składała się z 36 uczniów i 8 nauczycieli, co daje w sumie 44 uczestników. Badanie wykorzystało celowy dobór próby do wszystkich uczestników. Metody użyte do zebrania danych w tym badaniu to wywiady, zogniskowane dyskusje grupowe i obserwacje. Badanie wykorzystało analizę tematyczną do analizy danych.  Wyniki badania wskazują na ograniczone wykorzystanie strategii nauczania, które okazały się mieć niewielki wkład w rozwój umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów. Strategie te obejmują wykład, pytania i odpowiedzi, prezentację ustną, dyskusję grupową i rozwiązywanie problemów, które miały niski wkład w rozwój krytycznego myślenia wśród uczniów w nieformalnym szkolnictwie średnim. Badanie wykazało również, że większość osób uczących nie ma kwalifikacji nauczycielskich, co prowadzi do bardzo niskiego wkładu w rozwój krytycznego myślenia wśród uczniów. Badanie zaleca, że nauczyciele powinni stosować odpowiednie interaktywne strategie instruktażowe, które mogą mieć duży wkład w rozwój krytycznego myślenia wśród uczniów, takie jak strategia pytań i odpowiedzi, dyskusja grupowa, prezentacja ustna, rozwiązywanie problemów, działania badawcze, praca w terenie, wystawianie uczniów na działanie bibliotek, prowizoryczne pytania wyzwalające, zagadkowe pytania i promowanie samodzielnego uczenia się.

Bibliografia

Asrita, A., & Nurhilza, N. (2018). Students’ critical thinking skills in group discussion. The case study of fifth grade students in Sukma Bangsa Bireuen elementary school. Sukma Journal Pendidikan, 2(1), 67–92. https://doi.org/10.32533/02103

Barnett, J. E., & Francis, A. L. (2012). Using higher order thinking questions to foster critical thinking:A classroom study. Educational Psychology, 32(2), 201–211. https://doi.org/10.80/01443410.2011.638619

Budhi, W., & Suwarni, S. (2019). Effect of problem based learning on critical thinking ability on science. 1st International Conference on Advance and Scientific Innovation (ICASI). Journal of Physics: Conf. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012135

Chalkiadaki, A. (2018). A systematic literature review of 21st Century Skills and competencies in primary education. International Journal of Instruction, 11(3), 1–16.

Creswell, J., & Poth, C. (2018). Qualitative inquiry and research design. In Choosing among five approaches (4th ed.). Sage.

Creswell, J. W. (2014). Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Ekici, G., Abide, O. F., Canbolat, Y., & Ozturk, A. (2017). Analysis of data sources of 21st century skills. Journal of Education and Training Research, 6, 124–134.

ETP. (2014). Sera ya elimu na mafunzo. Tanzania.

Ghazivakili, Z., Norouz Nia, R., Panani, F., Karimi, M., Gholsorkhi, H., & Ahmad, Z. (2014). The role of critical thinking skills and learning styles of University students in their academic performance. Journal of Advances in Medical Education and Professionalism, 2(3), 95–102.

Giacommazzi, M., Fontana, M., & Trujillo, C. C. (2022). Contextualization of critical thinking in sub-Saharan Africa. In A systematic integrative review.: Thinking Skills and creativity.

Gini-Newman, G., & Case, R. (2018). Creating thinking classrooms: Leading educational change for this century (Thousand Oaks CA, Ed.). Corwin Press.

Hajhosseini, M., Zandir, S., Shabanan, S. S., & Madani, Y. (2016). Critical thinking and social interaction in active learning: A Conceptual Analysis of class discussion from Iranian students’ perspective. Cogent Education, 3(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1175051

Helterbran, V. R. (2007). Promoting critical thinking through discussion. Journal of College Teaching and Learning, 4(6).

Jones, J. M. (2014). Discussion group effectiveness is related to critical thinking through interest and engagement. Psychology Learning and Teaching, 13(1).

Joynes, C., Rossignoli, S., & Amonoo-Kuofi, E. F. (2019). 21st century skills: Evidence of issues in definition, demand and delivery for development contexts (K4D Help D). Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Juprijal, H., & Simamora, E. (2017). Development of learning devices based on realistic mathematics education to improve students’ critical thinking ability at SMP Harapan 2 Medan. Journal of Research and Method in Education (IOSR-JRME), 07(06), 17–18. https://doi.org/10.9790/7380706071118

Kanukisya, B. (2012). Globalisation impacts on adult education: A comparative study of adult education policies and practices in Tanzania and Uganda. University of Oslo.

Kong, S. C. (2015). An experience of three-year study on the development of critical thinking skills in a flipped secondary classroom with pedagogical and technological support. Computers & Education. 89, 16–31.

Maphosa, C., & Ndebele, C. (2014). Interrogating the skill of introducing a lecture: Towards an interactive lecture method of instruction. Anthropologist, 17(2). https://doi.org/10.1080/09720073.2014. 11891463

Mardiana, N., Mardiani, N., Fitriana, S., Husna, M., & Rizaldi, R. (2018). The impact of problem solving method to improve the critical thinking and science process skills in Physics. In Proceedings of the Internal Conference on Multidisciplinary Research (ICMR2018), 512–518. https://doi.org/10.5220/0008889805120518

Maryani, L., Wahyudin, M., & Sopiansah, V. . (2018). Improvement of student critical thinking about using discussion learning. In KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/ KSS.V3I10.3187

Masek, A., & Yamin, S. (2012). The impact of instructional methods on ICT: A comparison of problem–Based learning and conventional approach in engineering education. International Scholarly Research Notices. https://doi.org/10.5402/2012/759241

Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed.; C. Thousand Oaks, Ed.). Sage.

MoEVT. (2007). Curriculum for diploma in teacher education programmes in Tanzania.Information & Communication Technology (ICT) Policy for Basic Education. Dae es Salaam.

Murawski, L. (2014). Critical thinking in the classroom and beyond. Journal of Learning in Higher Education, 10(1).

Mushi, P. A. K. (2010). Principles and practice of adult education. Dar es Salaam, Tanzania: Dar-es Salaam, University Press.

Namamba, A. (2017). Preparation and professional development of teacher educators in Tanzania; Current practice and prospects. Journal of Education and Practice, 8(2222).

Nold, H. (2017). Using critical thinking teaching methods to increase student success: An action research project. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 29(1), 17–32.

Nzima. (2016). Compitence based curriculum (CBC) in Tanzania; Tutors understanding and their institutional practices.

Peppen, L. M., Verkoeijen, P. P. J. L., Heijltjes, A. E. ., Janssen, E. ., & Van Gong, T. (2021). Enhancing students’ critical thinking skills. In Is comparing correct and erroneous examples learner beneficial? (pp. 747–777). https://doi.org/10.1007/s 11251-021-09559-0

Rahman, S. (2017). The advantages and disadvantages of using qualitative and quantitative approaches and methods in language “testing and assessment” research: A literature review. Journal of Education and Learning, 6(1).

Rashid, S., & Qaisar, S. (2016). Developing critical thinking through questioning strategy among fourth grade students. Bulletin of Education and Research, 38(2), 168.

Rathakrishnan, M., Haniffa, M. ., Yassin, K. M., & Omar, S. (2020). Macro critical thinking skills: Applying think- pair-share strategy n on MFP students’ oral presentation competency. 43(2), 407–414.

Raymond, C. ., & Choon, T. T. (2017). Understanding Asian students learning styles, Cultural influence and learning. Journal of Education & Social Policy, 7(1).

Robillos, R. . (2022). Impact of LoiLooNote digital mapping on University students’ oral presentation skills and critical thinking disposition. International Journal of Instruction, 15(2), 501–518.

Santoso, T., Yuanita, L., & Erman, E. (2018). The role of student’s critical asking question in developing student’s critical thinking skills. Journal of Physics Conference, (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012042

Saputri, A. C., Sajidan, R., Afaudi, Y., & Prasetyanti, N. M. (2019). Improving students’ critical thinking skills in cell-metabolism learning using stimulating higher order thinking skills model. International Journal of Instruction, 12(1), 327–342. https://doi.org/https: //doi. org/10.29333/iji.2019.12122a.

Susilawati, E., Agustinasari, A., Samsudin, A., & Siahaan, P. (2020). Analysis tingkat keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Journal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 6(1), 11–16. https://doi.org/https:// doi.org/10.29303/jpft.v6i1.1453

URT. (1995). Education and training policy Tanzania. Dar es salaam.

Ying, J. (2020). The importance of the discussion method in the undergraduate business classroom. Humanistic Management Journal. https://doi.org/10.1007/s41463-020-00099-2

Yuliawati, S., Mahmud, M., & Muliati, A. (2016). Teacher’s questioning and students’ critical thinking in EFL classroom interaction. ELT Worldwide, 3(2).

Yusuf, F. A., & Adeoye, E. . (2012). Developing critical thinking and communication skills in students: Implications for practice in education. African Research Review. An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia, 6(1), 311–324. https://doi.org/HTTP:// dx.doi.org/10.4314/ afrrev.v6i1.26

Zamira, D., & Khurziya, D. (2020). The importance of developing presentation skills of future teachers. In Development and Innovations in Science. Netherlands: International Scientific-Online Conference.

Zhao, C., Pandian, A., & Singh, M. K. M. (2016). Instructional strategies for developing critical thinking in EFL Classrooms. English language teaching. English Language Teaching, 9(10).

Opublikowane

2023-03-08