Postawy rodzicielskie wobec dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym

Autor

  • Ilona Żeber-Dzikowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.04

Słowa kluczowe:

postawy rodzicielskie, rozwój, etap, dziecko

Abstrakt

Tematem pracy są postawy rodzicielskie wobec dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. W pracy przedstawiono postawy rodzicielskie i ich znaczenie w wychowaniu dziecka oraz rozwój dziecka.

Celem badań i przedmiotem zainteresowań autorki były najpopularniejsze postawy rodzicielskie wobec dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. Zostały omówione poglądy rodziców na temat postaw, prawidłowego wychowania dziecka oraz problemów wychowawczych. A także jak rodzice poszerzają swoją wiedzę w zakresie wychowania.

Interpretacja wyników ankiety pozwoliła na wnioski, iż w opinii rodziców najczęstszą postawą jest wymagająca, współdziałająca i nadopiekuńcza. Wielodzietność i rozpad rodziny wpływa na postawy wobec dziecka.

Bibliografia

Borna-Ilińska I., Żeber-Dzikowska I., Postawy rodzicielskie wobec dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym, MUP, Płock 2019.

Dakowicz A., Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku. Edukacja. Studia, badania, innowacje, Toruń 2011.

Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Kopeć E., Sposoby pozyskiwania wiedzy o wychowaniu przez rodziców: (na podstawie przeprowadzonych badań), "Studia z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN" 2014, nr 5/1 (8).

Makaruk K., Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2013, nr 4.

Miler K., Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie polskiej, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1/2.

Nowotnik, A. Środowisko rozwoju dzieci w wieku szkolnym: potrzeby dziecka a jakość rodzinnej i pozarodzinnej oferty edukacyjnej. [w:] Sześciolatki w szkole: rozwój i wspomaganie rozwoju, red. A. I. Brzezińska, Matejczuk, J., Jankowski, P. i Rękosiewicz, M., Wydawnictwo Fundacji Humaniora Poznań 2014.

Pecyna M. B., Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo akademickie Żak Warszawa 1999.

Rusiak D., Postawy rodzicielskie rodziców a kształtowanie się tożsamości osób w okresie wczesnej dorosłości, Młoda Psychologia, t. 2, Warszawa 2014.

Ruszkowska M., Trudności wychowawcze edukacyjne dzieci z rodzin wieloproblemowych, „Rozprawy Społeczne” 2016, tom X, nr 2.

Skibska J., Postawy rodzicielskie jako determinant prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym – komunikat z badań, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny, red. K. Szczepańska-Woszcyna, M. Hronec, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014.

Skibska J., Wspomaganie rozwoju małego dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej – konteksty wyzwań – komunikat z badań, [w:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, red. G. Gunia, D. Baraniewicz, red., t. 3.1., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

Wójtowicz-Dacka M., Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.

Webography

Imrichova J., Postawy rodzicielskie w ujęciu psychologicznym, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=540 dostęp z dnia 04.11.2018.

Rodzice spędzają z dziećmi coraz więcej czasu, Journal of Marriage and Family. Dostęp:http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C411403%2Crodzice-spedzaja-z-dziecmi-coraz-wiecej-czasu.html; dostęp z dnia 27.06.2021

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły