O policyjnej profilaktyce zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.16

Słowa kluczowe:

młodzież, Policja, profilaktyka, szkoła, zachowania ryzykowne

Abstrakt

Młodzież jest kategorią wiekową najbardziej narażoną na przejawianie zachowań niezgodnych                z ogólnie przyjętym systemem normatywnym. Niektóre z nich są integralną częścią fazy dorastania i przemijają wraz z wiekiem, inne prowadzą natomiast do pogłębiania się zaburzeń rozwojowych. W konsekwencji wymagają interwencji wyspecjalizowanych służb, które stają w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń związanych                       z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społeczną. Wymaga to ścisłej współpracy ze wszystkimi środowiskami wychowawczymi, kształtowanej przez zarówno przez potrzeby i oczekiwania społeczne jej uczestników, jak i przez regulacje prawno-polityczne na szczeblu centralnym. Dziś bowiem ryzykowne zachowania przybierają zupełnie nowy charakter.

Bibliografia

Czochron S.J.K., Dysertacja o prawie kryminalnym… O wymiarze sprawiedliwości kryminalnej z przedmową Jana Widackiego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.

Gaś Z.B., Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.

Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006.

Jakubowska L., Zjawisko przestępczości kryminalnej, https://dknuwnaz¬wa.¬word-press.com/zjawisko-przestepczosci-kryminalnej-lidia-jakubowska/.

Migała P., Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2011.

Pokolenie instant, http://fleximama.pl/pokolenie-instant/#.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa 1961.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, War-szawa 2014.

Śliwa S., Profilaktyka pedagogiczna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2015.

Świda-Ziemba H., Permisywizm moralny postawy polskiej młodzieży, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (z późn. zm.).

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM