Przegląd rozwoju publicznej edukacji artystycznej od momentu ustanowienia Republiki Czechosłowackiej do czasów obecnych

Słowa kluczowe: edukacja podstawowa, Republika Czechosłowacka, rozwój, organizacja, dokumenty.

Abstrakt

Artykuł przedstawia krótki przegląd chronologiczny rozwoju podstawowej edukacji artystycz- nej od momentu ustanowienia Republiki Czechosłowackiej. Ukazuje jego stopniowe modyfikacje w zależności od wewnętrznych krajowych przemian i podsumowuje warunki jego funkcjonowania.Dużą uwagę poświęca się współczesnym artystycznym szkołom podstawowym podlegającym ad- ministracji państwowej, zwłaszcza z punktu widzenia ich wewnętrznej organizacji, szczególnej po-zycji w systemie czeskiej edukacji artystycznej i specyfiki w zakresie koncepcji kompetencji klu- czowych.

Opublikowane
2019-10-04