Opublikowane: 2019-10-041

Edukacja muzyczna w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach miesięcznika „Muzyka w Szkole”

Katarzyna ROGOZIŃSKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2017.12.07

Abstrakt

Rozwój życia muzycznego w dwudziestoleciu międzywojennym, wzrost zainteresowania sztu-ką muzyczną wśród ogółu społeczeństwa, upowszechnianie muzyki w ramach m.in. wychowania muzycznego w szkołach, a także znacząca rola muzyki polskiej, spowodowały szerokie dyskusjena tematy związane z edukacją muzyczną Jednym z forów toczącej się dyskusji były polskie cza-sopisma, a wśród nich miesięcznik pedagogiczno-muzyczny pt. „Muzyka w Szkole”. Artykułypublikowane w tym czasopiśmie w dwudziestoleciu międzywojennym stanowią obecnie wielką wartość historyczną, są źródłem wiedzy o polskiej edukacji muzycznej tego okresu. Analiza mate-riału źródłowego wykazała, że muzyka była przedmiotem wielu cennych dyskusji prowadzonych na łamach tego periodyku. Poruszana problematyka dotyczyła m.in. znaczenia rozwoju muzyczne- go dziecka i jego wszechstronnej edukacji muzycznej, jak też kompetencji ówczesnych nauczycie- li muzyki. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły miały przyczynić się do większego zaintereso- wania i motywacji do uczenia się muzyki.

Słowa kluczowe:

muzyka, edukacja muzyczna, dwudziestolecie międzywojenne, prasa muzyczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

ROGOZIŃSKA, K. (2019). Edukacja muzyczna w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach miesięcznika „Muzyka w Szkole”. Edukacja Muzyczna, 12, 169–186. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.07

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.