Typologia współczesnego baletu ukraińskiego – aspekt muzykologiczny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/em.2021.16.05

Słowa kluczowe:

współczesny balet ukraiński, sztuka współczesna, typologia, kryteria typologii baletu, twórczość współczesnych kompozytorów ukraińskich

Abstrakt

Artykuł przedstawia autorską typologię współczesnego baletu w kontekście muzykologicznym. Proponowana klasyfikacja z jednej strony opiera się na już istniejących typologiach baletu jako gatunku tanecznego, z drugiej zaś proponuje nowe kryteria podziału dotyczące stricte muzycznych aspektów spektakli baletowych. Typologia obejmuje dzieła baletowe kompozytorów ukraińskich z lat 1980–2020. 

Bibliografia

Загайкевич Марія, Драматургія балету, Наук. думка, Київ 1978; [Zahaykevych Mariya, Dramaturhiya baletu, Nauk. dumka, Kyyiv 1978].

Міщенко Марина, Сучасна культура України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. з курсу „Історія української культури”, НТУ „ХПІ”, Харків 2014; [Mishchenko Maryna, Suchasna kul’tura Ukrayiny (druha polovyna XX – pochatok XXI st.): navch.-metod. posib. z kursu „Istoriya ukrayins’koyi kul’tury”, NTU „KHPI”, Kharkiv 2014].

Соломонова Ольга, „И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум”. Смеховое зазеркалье русской музыкальной классики, Задруга, Киев 2006; [Solomonova Ol'ga, „I kogda smeyet·sya litso –vmeste s nim ne veselit·sya um”. Smekhovoye zazerkal'ye russkoy muzykal'noy klassiki, Zadruga, Kiyev 2006].

Холопова Валентина, Формы музыкальных произведений: Учебное пособие, Лань, Санкт-Петербург 1999; [Kholopova Valentina, Formy muzykal'nykh proizvedeniy: Uchebnoye posobiye, Lan', Sankt-Peterburg 1999].

Шариков Денис, Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії, Частина 3, Кафедра театрального мистецтва. Київський міжнародний університет, Київ 2013; [Sharykov Denys, Mystetstvoznavcha dystsyplina khoreolohiya yak fenomenkhudozhn’oyi kul’tury. Typolohiya khoreohrafiyi, Chastyna 3, Kafedra teatral’noho mystetstva. Kyyivs’kyy mizhnarodnyy universytet, Kyyiv 2013].

Афоніна Олена, Музична основа сучасних українських балетів, „Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал” 2020, nr 3, s. 121–126; [Afonina Olena, Muzychna osnova suchasnykh ukrayins’kykh baletiv, „Visnyk Natsional’noyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv: nauk. zhurnal” 2020, nr 3, s. 121–126].

Левко Вероніка, Актуальні тенденції концертного життя України кінця ХХ – початку ХХІ століття, „Культура і сучасність” 2016, nr 1, s. 98–104; [Levko Veronika, Aktual’ni tendentsiyi kontsertnoho zhyttya Ukrayiny kintsya XX – pochatku XXI stolittya, „Kul’tura i suchasnist’” 2016, nr 1, s. 98–104].

Підлипська Аліна, Репертуар балетного театру України кінця ХХ – початку ХХІ століття: типологія та проблеми, „Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство” 2017, z. 36, s. 86–94; [Pidlyps’ka Alina, Repertuar baletnoho teatru Ukrayiny kintsya XX –pochatku XXI stolittya: typolohiya ta problemy, „Visnyk KNUKIM. Seriya: Mystetstvoznavstvo” 2017, z. 36, s. 86–94].

Свистун В’ячеслав, Нова музика» як музика авангарду та постмодерну: до проблеми хронологічно-понятійної топографії , „Гілея: науковий вісник” 2017, z. 118, s. 269–273; [Svystun V”yacheslav, Nova muzyka» yak muzyka avanhardu ta postmodernu:do problemy khronolohichno-ponyatiynoyi topohrafiyi, „Hileya: naukovyy visnyk” 2017, z. 118, s. 269–273].

Терентьева Наталья, Аудитория балета: типологический анализ, „Теория и практика общественного развития: научный журнал” 2013, nr 11, t. 2, s. 147–150. [Terent'yeva Natal'ya, Auditoriya baleta: tipologicheskiy analiz, „Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya: nauchnyy zhurnal” 2013, nr 11, t. 2, s. 147–150].

Балет, [w:] Балет. Энциклопедия, гл. ред. Ю. Н. Григорович, Сов. Энциклопедия, Москва 1981, s. 42; [Balet, [w:] Balet. Entsiklopediya, gl. red.Yu. N. Grigorovich, Sov. Entsiklopediya, Moskva 1981, s. 42].

Словник іншомовних соціокультурних термінів, Źródło: https://slovnyk.me/dict/social_terms/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81] [stan z 18.03.2020]]; [Slovnyk inshomovnykh sotsiokul’turnykh terminiv [Źródło: https://slovnyk.me/dict/social_terms/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81 [stan z 18.03.2020]].

Словник української мови, Źródło: http://sum.in.ua/s/suchasnyj] [stan z 14.03.2020]; [Slovnyk ukrayins’koyi movy, Źródło: http://sum.in.ua/s/suchasnyj [stan z 14.03.2020]].

Соломонова Ольга, Асоціативний музичний текст: дефініція, методологія дослідження, [w:] Тези ІІ Міжнародної наукової конференції „Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології” Źródło: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2020-12/Tesy-metodology_final.pdf] [stan z 14.03.2021]; [Solomonova Ol’ha, Asotsiatyvnyy muzychnyy tekst: definitsiya,metodolohiya doslidzhennya, [w:] Tezy II Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi„Problemy metodolohiyi suchasnoho mystetstvoznavstva ta kul’turolohiyi” [Źródło: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2020-12/Tesy-metodology_final.pdf] [stan z 14.03.2020]].

Opublikowane

2022-05-27