Kształcenie muzyczne z perspektywy „Wiadomości Muzycznych” (1925-1926)

Autor

Słowa kluczowe:

czasopisma muzyczne, „Wiadomości Muzyczne”, studia i nauczanie muzyki, XX w.

Abstrakt

W Polsce w okresie międzywojennym ukazywało się przeszło sto czasopism muzycznych. Zostały one podzielone na kilka kategorii: przedmiotowo-metodyczne, muzyczną prasę społeczno- -kulturalną, czasopisma muzyczno-liturgiczne, regionalne periodyki muzyczne oraz pisma muzy- kologiczne i popularnonaukowe. W tej ostatniej grupie znalazły się stanowiące przedmiot niniej- szego artykułu „Wiadomości Muzyczne” (1925–1926), redagowane przez kolekcjonera muzyka- liów i publicystę Edwarda Wrockiego. Artykuł stanowi pierwszą próbę monograficznego opraco- wania tego periodyku, zarówno od strony formalno-wydawniczej, jak i zawartości treściowej. Zwrócono w nim jednak głównie uwagę na treści dotyczące kształcenia, dokształcania i doskona- lenia zawodowego muzyków oraz nauczycieli muzyki i śpiewu w różnych typach szkół (konserwa- toria i akademie muzyczne, szkoły średnie i powszechne, kursy).

Bibliografia

Rozporządzenie MWRiOP z 1 VI 1937 o ustroju szkół artystycznych muzyki, Dz. Ustaw RP Nr 44, poz. 343.

[b.n.a.], Instytut Muzyczny w Bydgoszczy, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 7, s. 209.

[b.n.a.], Instytut Muzyki Liturgicznej dla Kobiet, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 5–6, s. 174.

[b.n.a.], Instytut Muzyki Liturgicznej dla Kobiet w Warszawie, „Wiadomości Mu- zyczne” 1925, nr 9, s. 257.

[b.n.a.], Jubileusz konserwatorium kolońskiego, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 2, s. 64.

[b.n.a.], Kronika. Wakacyjne kursy śpiewu, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 4, s. 130.

[b.n.a.], Kurs muzyczno-instruktorski w Warszawie, „Wiadomości Muzyczne” 1926, nr 12, s. 56–57.

[L. M.], Artystyczne wyniki pracy konserwatorium warszawskiego, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 5–6, s. 170–172.

[b.n.a.], O konserwatorium paryskim, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 3, s. 97–99. [b.n.a], Pierwszy Zjazd Kierowników Uczelni Muzycznych (20–22 XI 1925 r.), „Wiadomości Muzyczne” 1926, nr 10, s. 25–26.

[b.n.a.], Pięćdziesięciolecie Królewskiej Akademii Muzycznej w Budapeszcie, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 2, s. 64.

[b.n.a.], W sprawie Konserwatorium Muzycznego w Toruniu, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 5–6, s. 175.

[b.n.a.], Zjazd Kierowników Uczelni Muzycznych, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 7, s. 209.

Grusiewicz Mirosław, Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie

polskiej okresu międzywojennego, „Annales Universitatis Mariae-Curie Skło- dowska”, Sectio L 2013, nr 1, s. 69–90 [http://dx.doi.org/10.2478/umcsart- 2013-0011].

Kazuro Stanisław, W sprawie utworzenia wydziału dla nauczycieli śpiewu w szkołach ogólnokształcących przy konserwatorium warszawskim, „Wiado- mości Muzyczne” 1926, nr 10, s. 23–24.

Kruszewska Zofia, Głos nauczycielki gry fortepianowej, „Wiadomości Mu- zyczne” 1926, nr 10, s. 24–25.

Piotrowski Wacław, Sprawozdanie z kursu instruktorskiego dla nauczycieli śpiewu i muzyki w szkołach średnich, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 2, s. 56–57.

Redakcja, [Muzyk...], „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 1, [b.n.s.].

Rogozińska Katarzyna, Edukacja muzyczna w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach miesięcznika „Muzyka w Szkole”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” 2017, nr 12, s. 169–186 [http://doi.org/10.16926/em.2017.12.07].

Sawicki Daniel, Ksiądz Henryk Nowacki (1891–1968) i jego badania nad muzyką

cerkiewną, „Musica Ecclesiastica” 2020, t. 15, s. 89–123.

Szypułowa Irena, Kulturotwórcza rola szkolnictwa muzycznego w Kielcach w la-

tach 1945–1950, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne” 1989,

t. 3, s. 125–134.

[Wydawca i Redakcja...], „Wiadomości Muzyczne” 1926, nr 12, [b.n.s.]. Zatorowski Kazimierz, Nauka muzyki w szkole początkowej, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 7, s. 201–204.

Chechlińska Zofia, Guzy-Pasiak Jolanta, Sieradz Halina, Kultura muzyczna Kró- lestwa Polskiego (1815–1875), [w:] Kultura miejska w Królestwie Polskim, cz. 1: 1815–1875 Warszawa, Kalisz, Lublin, Płock, red. A.M. Drexlerowej, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001, s. 283–306.

Chyła-Szypułowa Irena, Kompendium edukacji muzycznej, Wydawnictwo Uni- wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.

Prosnak Jan, Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średnio- wiecza do dni dzisiejszych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.

[Przywecka-Samecka Maria], Czasopisma muzyczne, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., Wro- cław 1976, s. 46–47.

Wrona Grażyna, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939, Wydawnic- two Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191759 [dostęp: 20.11.2020].

Opublikowane

2021-05-27