Cechy indywidualnego stylu muzycznego Myrosława Skoryka w cyklu preludiów i fug na fortepian

Autor

Słowa kluczowe:

muzyka fortepianowa, preludium, fuga, cykl polifoniczny, twórczość kompozytorów ukraińskich, Myrosław Skoryk

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest twórczości Myrosława Skoryka, wybitnego ukraińskiego kompozytora, dobrze znanego na polskiej scenie muzycznej. W szczególności chodzi tu o omówienie dwóch par preludiów i fug: C-dur nr 1 i F-dur nr 6 z polifonicznego cyklu na fortepian. Kompozycje te zostały poddane analizie muzykologicznej i wykonawczej. Rozpatrzona została specyfika stylistyczna i interpretacyjna tych utworów.

Bibliografia

Івахова Катерина, Фортепіанна творчість Мирослава Скорика (художньо- дидактичний концепт), монографія, наук. ред. д–р мистецтвозн., проф. Любов Кияновська, ПП „Медобори-2006”, Кам’янець-Подільський 2013. [Ivakhova Kateryna, Fortepianna tvorchist’ Myroslava Skoryka (khudozhn’o-dydaktychnyy kontsept), monohrafiya, nauk. red. d–r mystetstvozn., prof. Lyubov Kyyanovs’ka, PP „Medobory-2006”, Kam’’yanets-Podil’s’kyy 2013].

Кияновська Любов, Мирослав Скорик: людина і митець. Монографія, Видавництво „СПОЛОМ”, Львів 2008. [Kyyanovs’ka Lyubov, Myroslav Skoryk: lyudyna i mytets’. Monohrafiya, Vydavnytstvo „SPOLOM”, L’viv 2008].

Попович Ольга, Репрезентація творчості Мирослава Скорика на польських сценах, „Молодь і ринок” 2019, No 3 (170), s. 75–80 [DOI: https://doi.org/10.24919/23084634.2019.166279]. [Popovych Olha, Repre- zentatsiya tvorchosti Myroslava Skoryka na pol’s’kykh stsenakh, „Molod’ i rynok” 2019, No 3 (170), s. 75–80, [DOI: https://doi.org/10.24919/2308- 4634.2019.166279]].

Задерацька Алла, Прелюдії та фуги. Мирослав Скорик: збірка статей, Видавництво „СПОЛОМ”, Львів 1999, s. 41–53. [Zaderats’ka Alla, Prelyudiyi ta fuhy. Myroslav Skoryk: zbirka statey, Vydavnytstvo „SPOLOM”, L’viv 1999, s. 41–53].

Коханик Ірина, Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця, „Київське музикознавство” 2017, Вип. 55, s. 70–81. Źródło: http:|//nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2017_55_9 [stan z: 15.09.2020]. [Kokhanyk Iryna, Muzychnyy styl’ yak sfera komunikatsiyi kompozytora, vykonavtsya, muzykoznavtsya, „Kyyivs’ke muzykoznavstvo” 2017, Vyp. 55, s. 70–81. Źródło: http:|//nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2017_55_9 [stan z: 15.09.2020]].

Opublikowane

2021-05-27