Juliusz Kaden-Bandrowski o muzyce, pracy i pisaniu – czyli pisarz przy fortepianie

Autor

Słowa kluczowe:

dwudziestolecie międzywojenne, Juliusz Kaden-Bandrowski, Aleksander Michałowski, publicystyka, muzyka, pianista

Abstrakt

Autorka przypomniała postać czołowego pisarza II Rzeczypospolitej, Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Odwołała się do jego biografii, ukazując, że fakt zdobycia przez niego w młodości wykształcenia muzycznego mocno wpłynął na postawę artystyczną pisarza. W centrum analizy znalazł się szkic Kadena-Bandrowskiego poświęcony doskonałemu pianiście przełomu dziewięt- nastego i dwudziestego wieku Aleksandrowi Michałowskiemu. Tekst ten stał się dla Kadena również ważną deklaracją artystyczną. Autorka odwołała się także do krytycznych tekstów Juliusza Kadena-Bandrowskiego z początkowego okresu jego literackiej kariery, aby pokazać szersze stanowisko pisarza wobec sztuki. Przypomniany został także związek pisarza z Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, który odbywa się od 1927 w Warszawie; Kaden był członkiem komitetu organizującego pierwszą edycję tego konkursu.

Bibliografia

Wierzyński Kazimierz, Pamiętnik poety, do druku przygotował i przypisami opatrzył Paweł Kądziela, Oficyna Wydawnicza INTERIM, Warszawa 1991.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Za stołem i na rynku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Lwów 1932.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Życie Chopina, Gebethner i Wolff, Warszawa 1938. Kaden-Bandrowski Juliusz, Romantyzm, [w:] Romantyzm w muzyce. Monografia zbiorowa, red. Mateusz Gliński, nakładem miesięcznika „Muzyka”, Warszawa 1932, s. 7–10.

Kaliszewski Andrzej, Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Maciąg Kazimierz, „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Opalski Józef, Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980.

Skarbowski Jerzy, Juliusz Kaden-Bandrowski jako krytyk muzyczny, [w:] tegoż,

Literatura – muzyka. Zbliżenia i dialogi, „Czytelnik”, Warszawa 1981.

Sławiński Juliusz, Funkcje krytyki literackiej, [w:] tegoż, Dzieło. Język. Tradycja. Prace wybrane, t. 2, red. Włodzimierz Bolecki, Universitas, Kraków 1998.

Sprusiński Michał, Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971.

Bandrowski Juliusz, Ze sztuki. Wystawa Jacka Malczewskiego, „Kurier Poranny” 1903, nr 331, s. 6.

Bujnowski Józef, Juliusz Kaden-Bandrowski. Ostanie lata życia i twórczości na podstawie listów i relacji, „Wiadomości” [Londyn] 1965, nr 37/38, s. 1–2.

Czachowski Kazimierz, W ogniu walki o ideę [rec. J. Kaden-Bandrowski, Za sto- łem i na rynku, Lwów 1932], „Czas” 1932, nr 7, s. 3.

J.K. [J. Kaden], Z sali koncertowej. Koncert Józefa Śliwińskiego, „Naprzód” 1914, nr 3, s. 5–6.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Międzynarodowy konkurs Chopina w Warszawie w styczniu 1927 r., „Świat” 1926, nr 46, s. 3.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Na marginesie międzynarodowego konkursu Cho- pina, „Świat” 1927, nr 6, s.19.

Hasło: Juliusz Kaden-Bandrowski, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze li- teratury. Słownik biobibliograficzny, t. 4, red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 8–14.

Opublikowane

2021-05-27