Czasopisma

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.


  Czasopismo jest w ministerialnym programie "Wsparcie Czasopism Naukowych". Publikowane artykuły otrzymują 20 punktów

 • Edukacja Muzyczna

  „Edukacja Muzyczna” to czasopismo o profilu naukowym, którego celem jest nie tylko prezentacja najnowszych  zagadnień  związanych  z  szeroko  pojętymi  problemami  odnoszącymi  się  do  różnych form dydaktyki muzyki, ale przede wszystkim chodzi tu o „edukację” rozumianą jako poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych badań muzykologicznych w ramach dyscyplin – nauki o sztuce i sztuki muzyczne.


  Na łamach rocznika publikowane są zatem artykuły, które podejmują tematykę muzykologiczną z zakresu: historii muzyki nie tylko polskiej i nie tylko dotyczą one muzyki współczesnej, chociaż temu okresowi poświęcono najwięcej uwagi. Teksty dedykowane są takim zagadnieniom jak m.in.: badania źródłoznawcze muzyki, w tym muzyki dawnej, etnomuzykologii, technikom kompozytorskim, związkom muzyki z literaturą, filozofii muzyki, wokalistyce, dyrygenturze, zagadnieniom dotyczącym percepcji muzycznej oraz różnym aspektom związanym z dydaktyką muzyki i pedagogiką muzyki, etc.  

 • Gubernaculum et Administratio

  Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

 • Pedagogika. Studia i Rozprawy

  ISSN 2658-1213; e-ISSN 2720-1414


  Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest kontynuacją Prac Naukowych WSP/Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ukazujących się od 1989 r.  Adresowane jest do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu. Zadaniem periodyku jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych studiów i rozpraw naukowych są publikowane także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji. 


   

 • Photographia Academica

  Rocznik „Photographia Academica” stanowi bezpośrednią kontynuację „Prac Naukowych AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia” (vide: pn.ajd.czest.pl) i skierowany jest do osób zainteresowanych różnorodnymi zagadnieniami związanymi z fotografią- jej teraźniejszością i przeszłością.


  Periodyk, w którym publikowane są wyłącznie recenzowane artykuły, dostępny jest w wersji drukowanej i cyfrowej.

 • Podstawy Edukacji

  Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku  jako  periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 października 2018 roku  pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Res Politicae


  Rocznik „Res Politicae" ukazuje się od 2006 roku, wydawany przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Pierwotnie redaktorem czasopisma był prof. dr hab. Henryk Ćwięk, od roku 2018 jest nim dr Anna Zasuń. Pismo otrzymało 4 punkty w części B wykazu czasopism punktowanych, opublikowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problematyka omawiana na łamach czasopisma obejmuje obszar nauk społecznych, a w szczególności tematykę z zakresu nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie i obronności, z uwzględnieniem aspektów historycznych, socjologicznych, psychologicznych czy religioznawczych omawianych zagadnień. Walorem pisma jest umiędzynarodowiona Rada Naukowa i Lista Recenzentów oraz redaktorzy tematyczni. Dotąd ukazało się dziewięć roczników za lata 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. W roku 2012 ukazało się ponadto wydanie specjalne „Res Politicae" poświęcone tematyce: „Samorząd miejski i jego elity".

 • Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

  Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie w tematyce historii aktywności fizycznej i sportu, ale także teorii sportu oraz uwarunkowań zdrowotnych. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access). Od numeru 1/2021 czasopismo będzie ukazywało się głównie w języku angielskim.


  Czasopismo uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r.

 • Studia Neofilologiczne (ISSN: 2657-3032)

  Studia Neofilologiczne to punktowane czasopismo naukowe skupiające w sobie publikacje z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Wysoką jakość, a także uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo zawdzięcza współpracy komitetu redakcyjnego z uznanymi autorytetami w wyżej wymienionych dziedzinach. W Studiach Neofilologicznych autorzy mają możliwość publikowania swych artykułów głównie w takich językach jak język polski, język angielski oraz język niemiecki.