The phenomenon of burnout among teachers of physical education
PDF (Język Polski)

Keywords

physical education
teacher
burnout syndrome

How to Cite

Umiastowska, D., & Gdaniec, A. (2019). The phenomenon of burnout among teachers of physical education. Sport and Tourism Central European Journal, 15(4), 147–156. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.37

Abstract

Przedmiotem pracy jest zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Wypalenie jest skutkiem wyczerpania występującego wskutek przepracowania. Wykonywana praca nie przynosi satysfakcji, pracownik nie rozwija się zawodowo i ma poczucie depersonalizacji. Najczęściej występuje w zawodach, które wymagają stałego kontaktu z ludźmi, wśród pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, policjantów itd. Często syndromowi wypalenia zawodowego ulegają pracoholicy. Celem badań było poznanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz jego przyczyn. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankietowy. Kwestionariusz składał się z dwóch części. W pierwszej było dziewięć pytań zmodyfikowanego na potrzeby pracy narzędzia badawczego Cezarego Kuśnierza. Druga część zawiera trzynaście pytań dotyczących informacji o respondencie. Nauczyciele wychowania fizycznego, u których występuje syndrom wypalenia zawodowego, wskazują jako najważniejszą przyczynę organizację życia szkoły. The subject of the thesis is the phenomenon of burnout among teachers of physical education. Burnout is the result of the stress occurring as a result of overwork. It appears when the job no longer gives satisfaction, employee does not develop professionally, and has a sense of depersonalization. Most often it occurs in professions that require regular contact with people, among educators, psychologists, doctors, nurses, police officers e.t.c. Workaholics often succumb to burnout syndrome. The aim of the thesis was to verify whether the physical education teachers succumb to burnout and if what are the reason for this. The method of diagnostic survey based on a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts. In the first nine questions were modified for the purpose of operating a research tool of Cezary Kuśnierz [5]. The second part contains thirteen questions concerning information about the respondent. Physical education teachers who have a syndrome of burnout point as the most important reason for the organization of school life.
https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.37
PDF (Język Polski)