Wybrane uwarunkowania oceny nauczyciela wychowania fizycznego przez absolwentów szkoły średniej
PDF

Słowa kluczowe

nauczyciel
wychowanie fizyczne
szkoła średnia

Jak cytować

Górna-Łukasik, K., & Ziemba, M. (2019). Wybrane uwarunkowania oceny nauczyciela wychowania fizycznego przez absolwentów szkoły średniej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 95–110. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.06

Abstrakt

Celem badań była ocena nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w zakresie kompetencji, stosunku do ucznia i efektów edukacyjnych oraz weryfikacja hipotezy, że na ocenę nauczyciela wpływa płeć, zainteresowania oraz sprawność fizyczna uczniów. Badania przeprowadzono w 2017 roku wśród studentów dwóch śląskich uczelni. Objęto nimi 739 osób (402 kobiety i 337 mężczyzn), które dokonały oceny swoich nauczycieli wychowania fizycznego w szkole średniej. Zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem zweryfikowanego metodologicznie kwestionariusza. Wyniki porównano w grupach według płci, kierunku studiów oraz samooceny sprawności fizycznej ankietowanych. Do analizy danych zastosowano metody opisu i wnioskowania statystycznego. Stwierdzono, że studenci kierunku wychowanie fizyczne wyżej oceniają nauczyciela, niż studenci innych kierunków studiów, we wszystkich badanych aspektach, niezależnie od płci. Istnieje związek między sprawnością fizyczną a oceną kompetencji nauczyciela i jego stosunku do ucznia u studentów, natomiast nie występuje u studentek.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.06
PDF