Uwarunkowania organizacyjne w rozwoju kultury fizycznej w województwie koszalińskim w latach 1950–1975
PDF (English)

Słowa kluczowe

kultura fizyczna
sport
województwo koszalińskie
okres powojenny

Jak cytować

Połaniecka, A. ., & Michalska, A. (2020). Uwarunkowania organizacyjne w rozwoju kultury fizycznej w województwie koszalińskim w latach 1950–1975. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), 61–77. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.29

Abstrakt

W XIX i pierwszej połowie XX wieku tereny Pomorza Środkowego zamieszkane były przede wszystkim przez Niemców. Po zakończeniu drugiej wojny światowej na terenach ziemi koszalińskiej miała miejsce wielomilionowa migracja związana z zasiedleniem tzw. Ziem Odzyskanych. Szybkie zagospodarowanie i osiedlenie na omawianym terenie jak największej liczby Polaków stało się jednym z najważniejszych zadań po zakończeniu działań wojennych, w wyniku których omawiane tereny zostały znacząco zniszczone, w związku z tym brakowało bazy lokalowej dla przybyłych migrantów. Był to również znaczący problem w organizacji i tworzeniu struktur administracyjnych, w tym także w zakresie zarządzania kulturą fizyczną. W wyniku utworzenia w 1950 r. województwa koszalińskiego i powołania administracyjnych władz wojewódzkich do zarządzania i kierowania kulturą fizyczną utworzony został Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej. Struktury organizacyjne kultury fizycznej i sportu na ziemi koszalińskiej były tworzone zgodnie z ówczesną z polityką państwa. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych kultura fizyczna w województwie koszalińskim przeżywała regres. Dopiero od 1967 r. nastąpiło ożywienie działań w zakresie rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej. Powiatowy i Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Koszalinie uaktywnił współpracę z organizacjami społecznymi, np. z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej i okręgowymi związkami sportowymi.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.29
PDF (English)