Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty)
PDF (English)

Słowa kluczowe

wychowanie fizyczne
szkoła
uczniowie
program nauczania
oświata

Jak cytować

Pasicznik, W. (2020). Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 57–67. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.20

Abstrakt

Streszczenie

W procesie organizacji wychowania fizycznego w szkołach Ukrainy w latach 90. XX w. i początku XXI wieku występowało wiele różnych problemów: niedocenianie przez kierownictwo poszczególnych szkół wagi wychowania fizycznego w procesie dydaktyczno-wychowawczym; niedostateczne uwzględnianie zainteresowań uczniów wybranymi formami ćwiczeń; brak indywidualizowania pracy z uczniem, które by uwzględniało jego realny poziom sprawności ruchowej oraz gotowości do wykonania poszczególnych ćwiczeń; niski poziom inwestowania przez władze oświatowe i samorządowe w rozbudowę infrastruktury sportowej, tj. tworzenie boisk sportowych, basenów oraz zaopatrzenie szkół w sprzęt sportowy; brak koordynacji we współpracy szkół z rodzicami uczniów, z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie popularyzacji wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia. Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży na Ukrainie na początku XXI wieku była niezadowalająca. Analiza literatury pedagogicznej i specjalistycznej, dotyczącej działań naprawczych w systemie edukacji przedszkolnej i szkolnej w zakresie wychowania fizycznego na Ukrainie, pokazuje, iż najczęściej głównym kierunkiem zmian jest doskonalenie metod i form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz działań w zakresie popularyzacji rekreacji sportowej w czasie wolnym od zajęć oraz dostosowanie tych rozwiązań do współczesnych wymagań programów nauczania tego przedmiotu w szkole.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.20
PDF (English)