Czasopisma

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466)

  Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.


  Czasopismo jest w ministerialnym programie "Wsparcie Czasopism Naukowych". Publikowane artykuły otrzymują 20 punktów

 • Edukacja Muzyczna


  Czasopismo „Edukacja Muzyczna” ukazują się od roku 2005 w wersji papierowej i elektroniczn. Rocznik poświęcony jest szeroko pojętej problematyce muzycznej, podejmuje tematykę muzykologiczną z zakresu historii muzyki polskiej, technik kompozytorskich, instrumentologii, związków muzyki z literaturą, instrumentalistyki, dyrygentury, zagadnień percepcji muzycznej oraz dydaktyki instrumentalnej i emisji głosu. Punkt ciężkości publikowanej dotychczas problematyki stanowią analizy stylo-krytyczne utworów kompozytorów współczesnych.

 • Gubernaculum et Administratio

  Zeszyty Naukowe „Gebernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

 • Pedagogika


  Półrocznik jest adresowany do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu, a także do nauczycieli, pedagogów,  psychologów i innych osób zawodowo związanych z placówkami oświatowymi. Na jego łamach są publikowane  artykuły dotyczące zarówno współczesnych, jak i historycznych zagadnień myśli pedagogicznej, wychowania i oświaty. Zadaniem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych artykułów naukowych periodyk zamieszcza także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji.

 • Res Politicae


  Rocznik „Res Politicae" ukazuje się od 2006 roku, wydawany przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Pierwotnie redaktorem czasopisma był prof. dr hab. Henryk Ćwięk, od roku 2018 jest nim dr Anna Zasuń. Pismo otrzymało 4 punkty w części B wykazu czasopism punktowanych, opublikowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problematyka omawiana na łamach czasopisma obejmuje obszar nauk społecznych, a w szczególności tematykę z zakresu nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie i obronności, z uwzględnieniem aspektów historycznych, socjologicznych, psychologicznych czy religioznawczych omawianych zagadnień. Walorem pisma jest umiędzynarodowiona Rada Naukowa i Lista Recenzentów oraz redaktorzy tematyczni. Dotąd ukazało się dziewięć roczników za lata 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. W roku 2012 ukazało się ponadto wydanie specjalne „Res Politicae" poświęcone tematyce: „Samorząd miejski i jego elity".

 • Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

  Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne w języku polskim, angielskim oraz innych językach obcych. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access).