Kierunki kształcenia zawodowego filologii magisterskich na polskich uczelniach

Autor

  • Halyna Pyatakova Uniwersytet Narodowy Iwana Franki we Lwowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.08

Słowa kluczowe:

trend edukacyjny, Grupa Wyszehradzka, magister filologii, doskonalenie zawodowe, reformy edukacyjne

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu różnych podejść do definiowania nurtów w filozofii, socjologii i edukacji. Podkreślono znaczenie nurtu jako kategorii naukowej pedagogiki porównawczej, rozumianej z pozycji dostarczającej rekomendacji do wdrażania doświadczeń zagranicznych w rozwoju edukacji narodowej. Trendy edukacyjne są rozumiane jako zmiany jakościowe w rozwoju edukacji, bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym magisterskich specjalności filologicznych. Ogólne tendencje zostały zidentyfikowane jako typowe dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), na wszystkich etapach rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach uczestniczących, ale ich przejawy mają związek z rozwojem całego europejskiego szkolnictwa wyższego. Za trendy wiodące uznano te, które mają decydujące znaczenie na danym etapie rozwoju szkolnictwa wyższego i mogą być zarówno wspólne, jak i różne. Reformy edukacji rozpoczęły się w Polsce wcześniej niż w innych krajach V4. Zwrócono uwagę na analizę współczesnych trendów edukacyjnych w kształceniu zawodowym magisterskich specjalności filologicznych w polskich uczelniach, takich jak: wprowadzanie technologii informacyjnokomunikacyjnych, kształtowanie kompetencji w wyniku studiów magisterskich, wdrażanie ogólnoeuropejskich zaleceń dotyczących edukacji językowej; ukształtowanie EVO jako standardu wiedzy o Europie; rozwój współpracy międzynarodowej uczelni jako proces internacjonalizacji kształcenia, udział w mobilności akademickiej. Stwierdzono, że proces reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzują zarówno tendencje związane ze zmianami pod wpływem przepisów, dokumentów KE i reformy bolońskiej, jak i te, które pojawiły się w procesie powstawania V4. Trendy koncepcyjne w kształceniu zawodowym magistrów filologii, które każdy kraj V4 uwzględnia w celu zachowania swojego wykształcenia narodowego, są ważne także dla szkolnictwa ogólnego.

Bibliografia

Baza jednostek i kierunków ocenionych. Retrieved from: http://www.pka. edu.pl/portfolio-item /baza-ocen.

Dictionary (2019). Retrieved from: https://www. dictionary.com/browse /tendency.

Philosophical encyclopedic dictionary NAS of Ukraine (2002). H. S. Skovoroda Institute of Philosophy. V. I. Shinkaruk (Ed.) and others. Kyiv: Abrys.VI.

Klymenko, Yu. (2011). Professional mobility of future teachers in the countries of the European Union: autoref. thesis ... candidate ped. Sciences: 13.00.04/ Uman. state ped. University named after P. Tychyny. Umanʹ.

Lavrychenko, N. (2006). Methodological aspects of comparative pedagogical research. The way of education. No. 2. 17–23.

Lokshina, O. (2011). Tendency as a scientific category of comparative pedagogy. Comparative pedagogical studies No 2(8). Retrieved from: http://pps.udpu.org.ua/article /view/18585/16329. 2011].

Ohienko, O. (2008). Trends in the development of adult education in Scandinavian countries. Sumy: Hellas.

Piatakova, H. (2020). Educational trends in the countries of the Visegrad Group and their classification: report materials. of science conf. Faculty of Pedagogical Education. Lviv: LNU named after Ivan Franko, Vol. 5. 176–181.

Program studiów wyższych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019). Retrieved from: Fil-ros.-stopień_2018_2019.pdf-Foxit-Reader.

Dictionary of foreign words (1974). O.S. Melnychuk (Ed.) Kind. 2nd, ex and additional Kyiv: Main Editorial Office "Ukrainian Soviet Encyclopedia".

Sociology: a dictionary of terms and concepts (2005). E.A. Bilenky. M.A. Kozlovets, V.O. Fedorenko, M. A. Kozlovets (Ed.). Kyiv: Condor.

Sokolova, I. (2008). Professional training of the future teacher-philologist in two specialties: monograph. S. Sysoeva (Ed.). Mariupol; Dnipro: ART-PRESS.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010 (2010). Retrieved from: https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw /strat_pliki/strategia.htm.

Trendy. Interpretacje і konfrontacje. (2018). Retrieved from: http:// wmbc. olsztyn.pl /Content/5521/Trendy_Interpretacje konfrontacje-min.pdf.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018). Retrieved from: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa. pdf. 120 s.

Vasylyuk, A., Korsak, K., Yakovets, N. (2002). Essays on comparative pedagogy. Nizhin: Ed.- publisher. NDPU department.

Wawrzak-Chodaczek, M. (2019). Edukacja w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W: Theoretical and practical aspects of the formation of educational space at the institutional level: global and domestic dimensions. Collection of theses of the international conference. Lviv. 36–37.

Woźnicki, J., red. (2015). Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część I, FRP, KRASP, Warszawa.

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Pedagogów Ukraińskich