Rozwój kompetencji nauczycielskich w polskim systemie kształcenia nauczycieli. Analiza aktu prawnego z perspektywy matury międzynarodowej

Autor

  • Marcin Rojek Uniwersytet Łódzki
  • Joanna Leek Uniwersytet Łódzki
  • Elżbieta Szulewicz Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.01

Słowa kluczowe:

kompetencje nauczycieli, przygotowanie zawodowe nauczycieli, matura międzynarodowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy podstaw prawnych kształcenia nauczycieli przed podjęciem pracy w Polsce. Inspiracją były wcześniejsze badania dotyczące nauczycieli realizujących programy międzynarodowe w Polsce. Z naszych ustaleń wynika, że nauczyciele ci nie czują się przygotowani do pracy w szkołach międzynarodowych, które wymagają określonych kompetencji. Dlatego też postanowiliśmy dokonać analizy głównego aktu prawnego regulującego kształcenie nauczycieli przed podjęciem pracy oraz sprawdzić, czy i w jakim stopniu polski ustawodawca wziął pod uwagę kompetencje szczególnie potrzebne w szkołach międzynarodowych. Wyniki analizy pokazują, że polskie prawo kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji poznawczych nauczycieli (znajomość przedmiotu nauczania, metody nauczania, cele polskiego systemu edukacji) i kompetencji interpersonalnych (komunikacja, refleksja nad praktyką zawodową). Z drugiej strony mniejszy nacisk kładzie się na kompetencje przywódcze. Trudno też znaleźć kompetencje związane ze świadomością globalną, postrzeganą jako umiejętność rozumienia współczesnego świata, połączona z rozpoznawaniem powiązań globalnych i lokalnych. Kompetencje intrapersonalne w ogóle nie były brane pod uwagę. Nie traktujemy tego statusu prawnego kształcenia nauczycieli jako słabości, ale raczej jako jego specyfikę, wynikającą z faktu, że szkoły międzynarodowe stanowią niewielki odsetek wszystkich szkół w Polsce. Prezentując tutaj polski przykład, jesteśmy zainteresowani rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach, i jesteśmy przekonani, że dalsze badania porównawcze dotyczące kształcenia nauczycieli przed podjęciem pracy w Europie będą interesujące i potrzebne dla lepszego zrozumienia tego procesu i jego skutków

Bibliografia

Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.

Coffey, A. (2014). Analysing documents. SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781446282243.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

European Commission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. Brussels: European Commission. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0374:FIN:EN:PDF, access: 04.01.2023.

Leek, J. (2022) International Baccalaureate schools as islands of educational resistance. A case study of Poland. Globalisation, Societies and Education; https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2089976.

Leek, J. (2020). From Educational Experiment to the National Programme. International Baccalaureate Programmes in Poland – Policy and Practice Perspectives. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 475–491; https://doi.org/10.108/03057925.2020.1777842.

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 25, 2019 regarding the standard of pre-service teacher education. Journal of Laws of 2019, item 1450, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450, access: 03.01.2023.

Rojek, M., Leek, J., Kosiorek M., & Dobińska G. (2023). Mutual learning community. Teachers’ opinions about their learning possibilities in schools implementing international programmes. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia –Psychologia, 36(1), 27–44.

Soland, J., Hamilton, L.S., & Stecher, B.M. (2013). Measuring 21st century competencies. Guidance for educators. New York: Asia Society

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Studia i Rozprawy