Rodzina z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i możliwość interwencji poprzez terapię

Autor

  • Helena ORIEŠČIKOVÁ Catholic University in Ružomberok

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.05

Słowa kluczowe:

rodzina, dziecko z upośledzeniem umysłowym, logoterapia

Abstrakt

Obecnie wiedza logoterapeutyczna jest najczęściej wykorzystywana w formie poradnictwa, leczenia, psychoterapii i psychoterapii w ramach kategorii wiekowej dzieci.  Każda z tych form w określony sposób przyczynia się do samorozwoju klientów. Na Słowacji istnieje jak największe zainteresowanie korzystaniem z usług logoterapeutycznych z wyższej kategorii wiekowej. W ten sposób wkracza w sferę ludzkiej świadomości. Choć obecnie pracuje niewielu dobrze wyszkolonych logoterapeutów, zainteresowanie jego usługami stale rośnie. Fakt ten może wynikać z duchowego komponentu, który Frankl „włożył” do systemu psychoterapii. Obecny stan logoterapii na Słowacji można zatem nazwać słowem „rozkwit” lub. rozwój. Prezentowana praca została zrealizowana we współpracy z J. Ďuračinským, który poświęcił się części empirycznej.

Bibliografia

Frankl, V.E., A přesto říci životu ano, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006.

Frankl, V.E., Trpiaci človek, Vydavateľstvo Lúč, Bratislava 2007.

Dobríková, P., Pčolková, D., Zmysel života z pohľadu zomierajúcich pacientov, [in:] Paliatívna medicína a liečba bolesti, Bratislava 2012.

Halama, P., Zmysel života z pohľadu psychológie, Slovak Academic Press, Bratislava 2007.

Kolárová, K., Vplyv fenomenológie a existencializmu na formovanie logoterapie, [in:] Mladá veda, 11/2015, nr.2, roč. 3, ISSN 1339-3189, Bratislava, 2015.

Kosová, M. et al., Logoterapie: existenciální analýza jako hledání cest, Grada Publishing, Praha 2014.

Kozoň, A. Patopsychológia – psychopatológia postihnutých v socializácii, Spoločnosť pre sociálnu integráciu, Trenčín 2010.

Kožárová, D., Čekanová, T., Špeciálny pedagóg ako facilitátor edukačného procesu, [in:] Študent na ceste k praxi II : zborník z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, konanej v Prešove, 15. mája 2012, Prešovská univerzita, Prešov 2012.

Längle, A., Sulz, M., Žít svůj vlastní život, Portál, Praha 2007.

Lukasová, E., I tvoje utrpení má smysl: logoterapeutická útěcha v krizi, Vydavateľstvo Cesta, Brno 2006

Lukasová, E., Základy logoterapie, Lúč, Bratislava 2009.

Lukasová, E., Radosti na stope: sedem krokov k duševnému zdraviu, Lúč, Bratislava 2010.

Matoušek, O. et al., Metody řízení sociální práce, 2, vyd. Portál, Praha 2008.

Moein, L., Houshyar, F., The Effect of Logotherapy on Improving Self Esteem and Adjustment in Physically Disabled People, ‚Education Science and Psychology‘ 2015, vol. 37, no. 5.

Pelikán, J.,Hledání těžiště výchov,. Karolinum, Praha 2011.

Potočárová, M., Inšpirácie z logoterapie v pedagogike, [in:] J. Kutarňa, M. Fula, Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v Žiline, dňa 08.04. 2011 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 2011.

Tavel, P., Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla, Triton, Praha 2007.

Štefan, J., Špeciálnopedagogická terapia – arteterapia, komponent špeciálnopedagogického poradenstva a edukatívnej rehabilitácie jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením, [in:] Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike : zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v Bratislave, 23., 24. septembra 2010, Univerzita Komenského, Bratislava 2010.

Štofanová S., Žiaková E., Logoterapia v systéme náhradnej starostlivosti na Slovensku, [in:] Sociálna práca –56 cesta k zmyslu života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v Košiciach, dňa 06.12 2012, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 2013.

Vymětal, J. et al. Speciální psychoterapie, Grada Publishing, Praha 2007.

Wagenknecht, M., Nástin dalšího vývoje Franklovy existenciální analýzy a logoterapie [online]. Společnost pro logopedii a existenciální analýzu, Praha 2011. [cit. 2020-12-19]. Dostupné na https://docplayer.cz/456036-Nastin-dalsiho-vyvoje-franklovy-existencialni.html.

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły