Aktywność organizacyjna kobiet ziemi kaliskiej w okresie międzywojennym - wybrane aspekty działalności społeczno- oświatowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.22

Słowa kluczowe:

ruch kobiecy, okres międzywojenny, ziemia kaliska

Abstrakt

Ruch kobiecy w Polsce w okresie międzywojennym skupiał kilkaset organizacji, które różniły się od siebie pod względem liczby członkiń, poglądów politycznych i założeń programowych. Obok organizacji o charakterze masowym w środowiskach lokalnych funkcjonowały również struktury ruchu kobiecego ograniczające się do problemów istotnych na tym terenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie form działalności organizacyjnej kobiet ziemi kaliskiej w okresie międzywojennym oraz wskazanie podejmowanych inicjatyw o charakterze społeczno- oświatowym prowadzących do zmiany postaw i świadomości kobiet wiejskich.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zespół Akt Starostwo Powiatowe w Kaliszu 1918–1939.

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Oddział w Kaliszu (1938), sygn. 142.

Zarząd Gminy Godziesze. Szkolnictwo i oświata, sygn. 66.

Narodowa Organizacja Kobiet 1920–1938, sygn. 591.

Zarząd Gminy Brzeziny, sygn. 75.

Archiwum Państwowe w Łodzi, Zespół Akt Urząd Wojewódzki Łódzki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chlewie gm. Staw, sygn. 381.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rychnowie pow. kaliskim, sygn.442.

Koło Gospodyń Wiejskich w Goliszewie gm. Zborów, sygn. 385.

Archiwum Państwowe w Łodzi, Kaliski Powiatowy Związek Komunalny, Pismo O.T.O. i K. R. w Kaliszu z 25.03.1933 r., sygn. 2941.

Archiwum Państwowe w Łodzi, Kaliski Powiatowy Związek Komunalny, Spra-wozdanie z Działalności Kaliskiego Powiatowego Związku Samorządowego w Kaliszu za okres od 1 IV 1933–31 III 1934, sygn. 2941.

Archiwum Parafialne w Liskowie (1897–1913), t. I, 1913/37. Protokół z zebra-nia członkiń Parafialnego Koła Kobiecego w sprawie pracy w ochronkach parafialnych.

Kronika Diecezji Włocławskiej 1934, nr 12.

Kronika Szkoły Podstawowej w Nakwasinie, t. I, 1919–1934.

Źródła publikowane

Maciejewska A., Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Liskowie, „Liskowianin” 1997, nr 2.

Sobczak-Waliś M., Wspomnienie o Kleczyńskich w Liskowie, „Liskowianin” 2010, nr 1–4.

Z Kongresu Pracy Obywatelskiej Kobiet, „Kobiety w Pracy”, nr 9, 1938.

Z Narodowej Organizacji Kobiet, „ABC Kaliskie” 1930, nr 100; „ABC Kaliskie” 1938, nr 254.

Zgromadzenie Wydziału Kółek Gospodyń, „Ziemianka” 1918, z. 6–7.

Opracowania

Andrysiak E., Felicja Fączkowska (1860–1932). Twórczyni biblioteki publicznej i działaczka społeczna, „Acta Universitatis Lodziensis” 2002, folia librorum 11.

Chojnowski A., Kobiety i polityka w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wie-ku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994.

Kitzwalter T., Procesy modernizacji a emancypacja kobiet na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990.

Kostrzewska E., Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t.7.

Małecki M., Dzieje obszaru gminy Brzeziny w powiecie kaliskim, Kalisz 2012.

Miluśka-Stasiak J., Z dziejów parafii w Opatówku, Opatówek 2012.

Tabaka A, Błachowicz M., Pałac Chrystowskich w Tłokini Kościelnej, Tłokinia Kościelna 2013.

Wańka D., Koźminek. Zarys dziejów, Kalisz 2000.

Wolarz M., Koło Gospodyń Wiejskich w Powiecie Kaliskim, „Rocznik Kaliski” 2017, t. XLIII.

Źródła internetowe

Łuczak R., Historia wsi Piątek Wielki, http://www.wtg-gniazdo.org/-upload/opracowania/Roman_Luczak-Historia_wsi_Piatek_Wielki.pdf (dostęp z dnia 22.07.2020 r.)

Niemczyk M., Narodowa Organizacja Kobiet (1919) w Łódzkiem, http://www.-na¬rodowalodz.pl/narodowa-organizacja-kobiet-1919-w-lodzkiem/ (dostęp z dnia 20.04. 2020 r.)

Nowakowska D., Koło Polek, „Opatowianin" luty–lipiec–sierpień 1995; http://www.biblioteka.opatowek.pl/historia/organizacje-kulturalno-spoleczne/kolo-polek.html (dostęp z dnia 20.09. 2020 r.)

Nowakowska D., Narodowa Organizacja Kobiet, „Opatowianin”, luty-lipiec-sierpień 1995; http://www.biblioteka.opatowek.pl/historia/organizacje-kultu-ra¬l¬no-spoleczne/narodowa-organizacja-kobiet.html (dostęp z dnia 20.04.2020 r.)

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

Historia wychowania