Ks. Michał Hieronim Juszyński (1760 – 1830). Nauczyciel przełomu XVIII i XIX w.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.21

Słowa kluczowe:

Michał Hieronim Juszyński, biografia, KEN, szkoła podwydziałowa Pińczów, nauczanie, bibliofil, bibliograf

Abstrakt

The article focuses on the life of priest Michał Hieronim Juszyński, person well known to bibliographers and bibliophiles. The main purpose of the article is to show the complicated and interesting fate of Juszyński's life as well as issues related to pedagogical activity. First Juszyński had short episodes with teaching in noble houses and later in a sub-faculty school where he was the last vice-chancellor. Then he was a speaker at the Catedral in Tarnów. At the end of his life, he was a profesor at the Kielce theological seminary. The Juszyński's fate was presented against the background of the current educational situation.

 

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Diecezji Kieleckiej, Akta Konsystorskie Parafii Szydłów, Sygn. PS – 33/1.

Opracowania

Bartnicka K., Wprowadzenie, [w:] Ustawy Kommisyi Edukacyi Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane, Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2015.

Bednarska-Ruszajowa K., Michał Hieronim Juszyński – bibliograf i bibliofil, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1976, XXVI.

Benton M., Biografia teraz i kiedyś, „Dekada Literacka” 2010, nr 4/5 (242/243), R. XX, Kraków.

Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego 1727–2001. Księga jubileuszowa, oprac.: D. Krześniak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Wy-dawnictwo Jedność, Kielce 2002.

Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, T. 13, Warszawa 1863.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Góralska M., Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 1994, z. 5.

Hajdukiewicz L., Szkoły pińczowskie w latach 1586–1914, [w:] Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozumski, PWN, Warszawa–Kraków 1979.

Juszyński M.H., Dykcjonarz poetów polskich, Drukarnia Józefa Mateckiego, Kraków 1820.

Korpała J., Juszyński Michał Hieronim (1760–1830), wierszopis, kaznodzieja, bibliograf, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław 1964–1965.

Kryczyński B., Ossolińscy i dobra funduszowe Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w pow. mieleckim, [w:] XIX Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego (typ humanistyczny) w Mielcu za r. szk. 1930–1931, Mielec 1931.

Listy z prowincji. Korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779–1794, zebrała, wstępem i przypisami oraz indeksami opatrzyła K. Mrozowska, Warszawa 1998.

Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny”, 1975, R. LXXXII, z. 1.

Łętowski L., Wspomnienia pamiętnikarskie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1952.

Mieroszewscy S.S., Wspomnienia z lat ubiegłych, przyg. do druku M. i H. Baryczowie, Kraków 1964.

Możdżeń S.I., Historia wychowania do 1795; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

Pytowska K., Ocalić od zapomnienia – wielcy Szydłowianie – Ks. Michał Hieronim Juszyński (1760–1830), Szydłów 2020.

Rostworowski E., Biografia, biogram, historia grup i pokoleń, „Kwartalnik Historyczny”, 1973, Rocznik LXXX.

Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. ks. H.E. Wyczawski OFM, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.

Sobieszczański F.M., Juszyński Michał Hieronim, [w:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 13, Warszawa 1863.

Sowiński L., Rys dziejów literatury polskiej, t. 2, Wilno 1877.

Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, red. J. Szczepański, Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Jard”, Kielce 2009.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w stopnickiem, reprint z okazji obchodów Jubileuszu Święty Krzyż 2000, Wydaw-nictwo Jedność.

Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928.

Wojdyło W., Fordoński A., Refleksje historyczne Profesora Romana Wapińskiego odnośnie do biografistyki w Polsce, „Dzieje Najnowsze”, 2016, R. XLVIII.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

Historia wychowania