Wybrane korelaty zadowolenia z pracy u pracowników agencji pracy tymczasowej. Doniesienia z badań pilotażowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.17

Słowa kluczowe:

inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, satysfakcja z pracy, pracownik agencji pracy tymczasowej

Abstrakt

The aim of the study was to determine the relationship between emotional intelligence, coping with stress and job satisfaction in a group of temporary employment agency employees (N = 31). Researches, in which were used the Job Satisfaction Scale, Emotional Intelligence Questionnaire (INTE) and Stress Management Questionnaire (CISS) showed significant relationships between the variables studied. The task-related stress management style (p = 0.003) as well as general emotional intelligence (p < 0.001) and its two dimensions: the ability to use emotions (p < 0.001) and the ability to recognize them turned out to be significant correlates of job satisfaction (p = 0.01).

Bibliografia

Bańka A., Zadowolenie z pracy i motywacja pracy, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Wydawnictwo GWP, Warszawa 2000, t. 3.

Bar-On R., Emotional Quotient Inventory: technical manual, Multi-Health Systems, Toronto 1997.

Borkowska S., Systemy motywowania pracowników, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Caruso D.R., Wolfe Ch.J., Emotional intelligence in the workplace, [w:] Emotional Intelligence in everyday life. A scientific inquiry, red. J. Ciar¬rochi, J.P. Forgas, J.D. Mayer, Psychology Press, Philadelphia 2001.

Duffy R.D., Richard G.V., Physician job satisfaction across six major specialties, “Journal of Vocational Behavior” 2006, nr 68(3).

Endler N.S., Parker D.A., Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation, “Journal of Personality and Social Psychology” 1990, nr 58(5).

Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wyda¬wnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Gross J.J., John O.P., Individual differences in two emotion regulation pro¬cesses: implications for affect, relationships, and well-being, “Journal of Per¬sonality and Social Psychology” 2003, nr 85.

Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia, Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2000, t. 2.

Jaworowska A., Matczak A., Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.

Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.

Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2013.

Mayer J., Salovey P., Czym jest inteligencja emocjonalna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.

Mikolajczak M., Petrides K.V., Hurry J., Adolescents choosing self-harm as an emotion regulation strategy: the protective role of trait emotional intelli¬gence, “British Journal of Clinical Psychology” 2009, nr 48.

Napora E., Grzankowska I., Basińska M.A., Uwarunkowania satysfakcji z pracy u samotnych matek, „Czasopismo Psychologiczne/Psychological Journal” 2018, nr 2 [DOI:10.14691/CPPJ.24.2.000].

Nowak J., Praca – zawód – wychowanie, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, PWN, Warszawa 1992.

Oleszak W.K., Oleszak M.W., Edukacja dorosłych jako siła twórcza kultury bezpiecznej pracy, „Problemy Nauk Stosowanych” 2016, nr 4.

Robbins L.R., McFadden J.R., Single mothers: the impact of work on home and the impact of home on work, “Journal of Family and Consumer Sciences Education” 2003, nr 21(1).

Staples D.S., Higgins C.A., A Study of the Impact of Factor Importance Weight¬ings on Job Satisfaction Measures, “Journal of Business and Psychology” 1998, nr 13(2).

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.

Szablowska-Walaszczyk A., Zaangażowanie w pracy i organizacji – przegląd pro¬blematyki i narzędzie pomiaru, [w:] Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Tomczyk J., Inteligencja emocjonalna. Jak panować na uczuciami, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2014.

Wołowska A., Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny” 2013, nr 20. [DOI: http://dx.doi.¬org/10.12775/RA. 2013.006].

Zalewska A.M., Skala Satysfakcji z Pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy, „Acta Universitas Lodzienis, Folia Psychologica” 2003, nr 7.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM