Ocena kompetencji komunikacyjnych eksperta w dziedzinie edukacji

Autor

  • Оксана Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м.Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-4207-0624

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.04

Słowa kluczowe:

komunikacja, komunikacyjne zdolności eksperta, ewaluacja, parametryczny i indeksowy model oceny

Abstrakt

Artykuł uzasadnia treść i specyfikę kompetencji komunikacyjnych eksperta w dziedzinie edukacji. Zidentyfikowano subiektywne czynniki wpływające na rozwój kompetencji komunikacyjnych eksperta. Opisano jego funkcje komunikacyjne w procesie ekspertyzу, przedstawiono bariery w komunikacji  oraz typowe błędy w przekazywaniu informacji badanym.  Na podstawie opracowanych kryteriów skonstruowano parametryczno-wskaźnikowy model oceny kompetencji komunikacyjnych eksperta, którym można posługiwać się do wyboru ekspertów do badań pedagogicznych.

Bibliografia

Боднар О., Проблеми відбору експертів та комплексної оцінки їх компетенцій, „Освіта і управління”, t. 8, 2005, №1.

Боднар О., Специфіка підготовки експерта-аналітика в освіті, „Studia Zarządzania i Finansów”. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aspekty ekono-miczne i socjologiczne (Management of Human Resources – Economic and Social Acspect), 2015, nr 8.

Боднар О., Ратушко В., Модель експерта з оцінювання управлінської куль-тури керівників школи, „Nowoczesna Edukacja: Filozofia, Innowacja, Doświadczenie” 2015, nr 3.

Братченко С., Гуманітарна експертиза навчального закладу, „Управління освітою” 2004, № 15–16.

Докторов Б.З., Экспертный опрос как метод изучения общественного мнения, „Социологические исследования” 1985, №4.

Закон України Про освіту, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru (дата звернення 15.08.2018).

Иванов Д. И., Экспертиза в образовании: учебное пособие, Москва 2008.

Касьянова О.М., Експерт в освіті: основні характеристики, методи від-бору та оцінювання, [в:] Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. редкол.: t. І. Сущен-ко (голов. ред.) та ін. Вип. 21 (74), Запоріжжя 2011.

Zalewska-Bujak M., Interakcje komunikacyjne nauczyciel–uczeń w szkolnej prze¬strzeni edukacyjnej, [w:] Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole, pod red. K. Czerwińskiego, J. Kubiczka, B. Kutrow-skiej, Toruń 2010.

Підласий І.П., Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Нав-чальний посібник, Київ 1998.

Осовська Г. В., Комунікації в менеджменті, Київ 2003.

Parzęcki R., Kompetencje komunikacyjne w doradztwie pedagogicznym, „Kształ-cenie zawodowe: Pedagogika i Psychologia: Rocznik Polsko-Ukraiń¬ski”, 2019.

Підласий І.П., Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Нав-чальний посібник, Київ 1998.

Штефан Л.В., Методика відбору експертів для дослідження інноваційних процесів в освіті, [в:] Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Редкол.: t. І. Сущенко (голов. ред.) та ін., Вип. 21 (74), Запоріжжя 2011.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY EDUKACJI