Informacje dla Autorów

Procedura wydawnicza


Czasopismo jest rocznikiem. Redakcja przyjmuje artykuły, recenzje i sprawozdania z konferencji przez cały rok.

Wstępną fazą procedury wydawniczej jest poddanie przysłanych materiałów ocenie pod względem formalnym (zob. zasady przygotowania artykułu) oraz merytorycznym przez redaktorów tematycznych czasopisma. Teksty mieszczące się w zakresie tematycznym , przygotowane jednak niezgodnie z procedurą przyjętą w czasopiśmie, są odsyłane do Autorów z sugestiami ich uzupełnienia i poprawienia.

Po wstępnym zakwalifikowaniu do druku artykuł otrzymuje kod identyfikacyjny, obowiązujący  w procesie recenzyjnym. Następnie artykuł jest przesyłany do dwóch zewnętrznych Recenzentów. Zarówno Recenzent, jak i Autor, pozostają dla siebie anonimowi (double-blind review process). Recenzent ocenia artykuł według kryteriów określonych w druku recenzyjnym, a w podsumowaniu jednoznacznie deklaruje, czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie, po  poprawkach formalnych, po znacznych uzupełnieniach i modyfikacjach merytorycznych  (ze wskazaniem zaleceń co do poprawy), czy też odrzucony. W przypadku gdy artykuł uzyska jedną recenzję pozytywną, a drugą negatywną, jest kierowany do trzeciego Recenzenta. Jego ocena decyduje o przyjęciu artykułu do druku. Uwagi Recenzentów są przesyłane Autorowi, który powinien je uwzględnić (jeśli nie zgadza się z uwagą, musi to uzasadnić). Poprawiona wersja artykułu trafia ponownie do Recenzenta, który sprawdza, czy jego uwagi zostały uwzględnione przez Autora. 

Autor artykułu zakwalifikowanego do druku proszony jest o wypełnienie umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Lista Recenzentów jest umieszczona na stronie czasopisma. 

 

Czasopismo przyjęło styl sporządzania przypisów i bibliografii  APA  (http://www.apastyle.org)

W narracji w nawiasie umieszczamy nazwisko autora, rok publikacji i stronę(y), np. (Biedacki, 2008, 12). Opuszczamy nazwisko autora, jeśli pojawia się w narracji przed nawiasem.

Zapis w bibliografii:

  • Monografie: Autor, (rok wydania), tytuł, wydawca, miejsce wydania.
  • artykuły w czasopismach: Autor, (rok wydania), tytuł artykułu, “nazwa czasopisma”, numer/rocznik .
  • artykuł w pracy zbiorowej: Autor, (rok wydania), tytuł artykułu, [w:] tytuł książki, (red.) nazwisko redaktora(ów), wydawca, miejsce wydania.

 

 

W przypadku pozycji bibliograficznych zapisanych cyrylicą prosimy o transliterację na alfabet łaciński.

 Prosimy o sprawdzenie, czy przywołane w artykule publikacje mają numer DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu). Jeśli tak, podajemy go w bibliografii w kwadratowym nawiasie:
Pacuła D. , (2014). Dialogowość relacji – relacyjność dialogu. „Przegląd Humanistyczny” , nr 2 [DOI: 012.75.9.3276]