Teoretyczne i metodologiczne zasady formułowania modelu jakości życia dla różnych grup populacji
PDF (English)

Słowa kluczowe

jakość życia
zdrowie
składowa
model
populacja quality of life
health
component
model
population

Jak cytować

Pavlova, Y. (2019). Teoretyczne i metodologiczne zasady formułowania modelu jakości życia dla różnych grup populacji. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 133-141. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.42

Abstrakt

Wskaźniki jakości życia są niejasne i nieznormalizowane; problem określenia pojedynczego, ilościowego znaczenia jakości życia pozostaje nierozstrzygnięty. Celem niniejszego artykułu jest opisanie typów współczesnego podejścia do określenia jakości życia i zaproponowanie na tej podstawie wyczerpującego modelu teoretycznego w celu wyjaśnienia zjawiska jakości życia i roli zdrowia w jej osiągnięciu. Wykorzystano następujące metody badawcze: analiza i synteza literatury naukowej i danych dokumentacyjnych, metody teoretycznych badań naukowych (analiza, synteza, specyfikacja, klasyfikacja, metoda historyczna, analiza porównawcza, analiza systemowa i strukturalna). Udowodniono, że jakość życia jest ściśle powiązana z ludzkim zdrowiem i obejmuje byt fizyczny, umysłowy i społeczny, z uwzględnieniem przekonań, oczekiwań i światopoglądu. W oparciu o analizę teoretyczną, zaproponowano wieloskładnikową strukturę jakości życia, biorąc pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty życia, popularne wśród ludzi różnej płci, różnego wieku i stanu zdrowia. Jako główne składniki tego modelu zdefiniowano domeny, poddomeny, wskaźniki oraz składowe. Wśród najważniejszych składowych wymieniono: składową fizyczną, składową umysłową, aktywność społeczną, składową materialną, rozwój i tożsamość, środowisko. Jakość życia związaną ze zdrowiem wyodrębniono jako najważniejszą część tego modelu. Opracowano model teoretyczny oparty na zasadach konsekwencji, hierarchii, równouprawnienia, determinizmu, spójności czynników wewnętrznych i warunków zewnętrznych.

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.42
PDF (English)