Analiza aktywności fizycznej uczniów szkół średnich i jej porównanie na podstawie wybranych regionów Słowacji: badanie przekrojowe
PDF (English)

Słowa kluczowe

uczniowie
młodość
aktywność fizyczna
szkoła średnia

Jak cytować

Adamčák, Štefan, Bujdoš, G., Marko, M., & Görner, K. (2022). Analiza aktywności fizycznej uczniów szkół średnich i jej porównanie na podstawie wybranych regionów Słowacji: badanie przekrojowe. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), 47–64. https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.03

Abstrakt

Wyniki zgromadzonych badań pokazują, że regularna aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu zdrowia, a jej brak skutkuje obniżeniem sprawności i wydolności fizycznej. Badania koncentrowały się na analizie i porównaniu aktywności fizycznej uczniów szkół średnich w wybranych regionach Słowacji. Badanie przekrojowe aktywności fizycznej przeprowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. metodą celowego doboru na próbie badawczej 1830 uczniów szkół średnich (w wieku 17,35 ±0,82 lat), którzy uczęszczali do ostatnich (czwartych) klas liceów i średnich szkół zawodowych. Przeanalizowano odpowiedzi grupy badawczej uczniów testem chi-kwadrat (χ2) na poziomie istotności (α) 0,01, 0,05 z perspektywy poszczególnych regionów Słowacji. Analizując odpowiedzi z ankietowej próby uczniów, stwierdzono, że charakter aktywności ruchowej uczniów szkół średnich ma głównie charakter rekreacyjny – średnio w 54,24% (n = 902)
(p < 0,01). Z punktu widzenia głównego miejsca realizacji zajęć ruchowych zauważono, że średnio 43,95% (n = 804) uczniów z grupy badawczej realizowało je głównie w pomieszczeniach zamkniętych (siłownia, hala sportowa) (p < 0,01). Wyniki pokazują, że charakter oraz motywy realizacji aktywności ruchowej z punktu widzenia poszczególnych regionów są różne, natomiast dla zwiększenia wolumenu aktywności ruchowej uczniów szkół średnich konieczne jest stosowanie skutecznych programów pozalekcyjnej aktywności ruchowej.

https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.03
PDF (English)