Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi
PDF (English)

Słowa kluczowe

SWLS
nauczanie jednego i dwóch przedmiotów wychowania fizycznego
średnia wieku
pozalekcyjne zajęcia sportowe
zajęcia sportowe typu zorganizowanego sports activities of organizational character
one and two subject teaching of Physical Education
the average age
extracurricular sport activities

Jak cytować

Petričková, L., & Zusková, K. (2019). Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 145-157. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19

Abstrakt

Badanie, które miało charakter pilotażowy, ocenia relacje pomiędzy zadowoleniem z życia a faktem nauczania jednego lub dwóch przedmiotów, a także zadowoleniem z życia a pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi u nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach średnich. Realcje te zostały poddane badaniu wśród przedstawicieli obu płci. Próbie poddano 42 osoby z minimum 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 53 lata, a kobiet 49,9 lat. Oceniliśmy ich satysfakcję z życia za pomocą Skali Zadowolenia z Życia (Diener et al., 1985). Wykorzystano indywidualnie dostosowany, niestandardowy kwestionariusz do identyfikacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i danych socjograficznych. Dane opracowywano za pomocą analizy relacji statystycznych Chi Square. Poziom zadowolenia z życia u kobiet jest wyższy niż poziom u mężczyzn, jednak różnica ta nie jest znacząca. Drobne różnice odkryto w ocenie zadowolenia z życia w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów. Kobiety wykazują większą aktywność w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz sportów mających charakter zorganizowany. Zmienna ta nie wydaje się być czynnikiem warunkującym w odniesieniu do ich zadowolenia z życia. Częstotliwość pozalekcyjnych zajęć sportowych i zadowlenie z życia mają statystycznie istotny związek w przypadku mężczyzn. Autorka proponuje obserwację zadowolenia z życia w odniesieniu do pozalekcyjnych zajęć sportowych z udziałem większej liczby kobiet i mężczyzn – nauczycieli wychowania fizycznego. Należy wziąć pod uwagę aspekt motywacji w związku z zainteresowaniami oraz rekompensaty za nakład pracy.

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19
PDF (English)