Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi
PDF (English)

Słowa kluczowe

SWLS
nauczanie jednego i dwóch przedmiotów wychowania fizycznego
średnia wieku
pozalekcyjne zajęcia sportowe
zajęcia sportowe typu zorganizowanego

Jak cytować

Petričková, L., & Zusková, K. (2019). Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 145–157. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19

Abstrakt

Badanie, które miało charakter pilotażowy, ocenia relacje pomiędzy zadowoleniem z życia a faktem nauczania jednego lub dwóch przedmiotów, a także zadowoleniem z życia a pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi u nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach średnich. Realcje te zostały poddane badaniu wśród przedstawicieli obu płci. Próbie poddano 42 osoby z minimum 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 53 lata, a kobiet 49,9 lat. Oceniliśmy ich satysfakcję z życia za pomocą Skali Zadowolenia z Życia (Diener et al., 1985). Wykorzystano indywidualnie dostosowany, niestandardowy kwestionariusz do identyfikacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i danych socjograficznych. Dane opracowywano za pomocą analizy relacji statystycznych Chi Square. Poziom zadowolenia z życia u kobiet jest wyższy niż poziom u mężczyzn, jednak różnica ta nie jest znacząca. Drobne różnice odkryto w ocenie zadowolenia z życia w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów. Kobiety wykazują większą aktywność w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz sportów mających charakter zorganizowany. Zmienna ta nie wydaje się być czynnikiem warunkującym w odniesieniu do ich zadowolenia z życia. Częstotliwość pozalekcyjnych zajęć sportowych i zadowlenie z życia mają statystycznie istotny związek w przypadku mężczyzn. Autorka proponuje obserwację zadowolenia z życia w odniesieniu do pozalekcyjnych zajęć sportowych z udziałem większej liczby kobiet i mężczyzn – nauczycieli wychowania fizycznego. Należy wziąć pod uwagę aspekt motywacji w związku z zainteresowaniami oraz rekompensaty za nakład pracy.

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19
PDF (English)