Patterns of Physical Culture and Social Patterns in Disposition Groups
PDF (Język Polski)

Keywords

physical culture
disposition groups
patterns
values

How to Cite

Tomecka, M. (2019). Patterns of Physical Culture and Social Patterns in Disposition Groups. Sport and Tourism Central European Journal, 1(1), 57–68. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.04

Abstract

Wysoki poziom sprawności fizycznej i jego utrzymanie są jednym z ważniejszych warunków dyspozycyjności jednostek i grup do wykonywania zadań w sytuacjach trudnych. Kultura fizyczna towarzyszy grupom dyspozycyjnym od początku ich powstania, a wzory kultury fizycznej oraz wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych dopełniają się, wzajemnie przenikają, tworząc wartości autoteliczne, uniwersalne i ponadczasowe. Kulturę fizyczną w grupach dyspozycyjnych można rozpatrywać z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, a w niniejszym opracowaniu podejmuję próbę takiej analizy w ujęciu symbolicznego interakcjonizmu. Z tej pozycji rozważań kultura fizyczna, pozostając w ścisłym związku z grupami dyspozycyjnymi, jest „[…] systemem znaczeń współtworzonych i wzajemnie komunikowanych oraz interpretowanych przez osobników biorących w niej udział” (Z. Krawczyk, Teoretyczne orientacje w socjologii kultury fizycznej, [w:] Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej, Warszawa 2011, s. 44). Kultura fizyczna w grupach dyspozycyjnych rozpatrywanych z punktu widzenia przyjętego paradygmatu odnosi się do wzajemnych interakcji jednostek i grup zajmujących się obszarem obu wspomnianych systemów. Z przedstawionej typologii wzorów społecznych w grupach dyspozycyjnych jasno wynika, że zawierają one jeden z trzech elementów: wzór fizyczny, wzór kulturowy i wzór moralny. Wszystkie charakteryzują się układem normatywnym i unikalnymi wartościami. W świetle powyższych rozważań o charakterze aplikacyjnym, kulturę fizyczną można rozumieć jako unikalne narzędzie do osiągania zawodowych celów przez jednostki i grupy dyspozycyjne, które są znaczącym kapitałem społecznym.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.04
PDF (Język Polski)