Filozoficzne refleksje nad turystyką
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
człowiek
światopogląd
filozofia turystyki tourism
human
world view
philosophy of tourism

Jak cytować

Zaborniak, S., Mytskan, B., Mytskan, T., Protsyshyn, N., Ivanshyn, I., & Żegleń, P. (2019). Filozoficzne refleksje nad turystyką. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 129-145. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.20

Abstrakt

Celem artykułu jest uwypuklenie istoty turystyki jako środka kształtującego osobowość turysty. W pracy zastosowano metodę analizy danych zastanych, literatury przedmiotu, zasobów źródeł elektronicznych. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: jednym z czynników wpływających na rozwój turystyki jest potrzeba zweryfikowania tradycyjnego pojmowania turystyki. Według autorów, powinno się uwypuklać znaczenie turystyki
w aspekcie ideologicznym, kulturowym, humanistycznym, etycznym, poznawczym itp. Biorąc to pod uwagę, rozpatrujemy zjawisko turystyki jako czynnik wpływający na ogólny światopogląd człowieka. W związku z tym, turystyka daje powody do postrzegania jej od strony filozoficznej, zawierającej aspekty epistemologiczne, społeczne, aksjologiczne, duchowe i inne. Rozpatrując fenomen turystyki z filozoficznego punktu widzenia, należy podkreślić, że turystyka sprzyja unifikacji, komunikacji i socjalizacji, jak również rozprzestrzenianiu wartości etycznych w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.20
PDF (English)