Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne
PDF

Słowa kluczowe

zaburzenia poznawacze
profil fizjologiczny
Fallscreen
ryzyko upadku
osoby starsze

Jak cytować

Cieślik, B., & Ostrowska, B. (2019). Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 117–125. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.18

Abstrakt

Cel pracy. Celem pracy było określenie związku pomiędzy nasileniem zaburzeń poznawczych a ryzykiem upadku wśród osób starszych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 20 osób (średnia wieku 79,6 ±9,5). Do badań włączono osoby z wynikiem skali Mini-Mental State Examination (MMSE) poniżej 27 (średni MMSE 17,7 ±6,0). Analizę ryzyka upadku przeprowadzono, oceniając profil fizjologiczny FallScreen (PPA). Dokonano analizy korelacji wyników MMSE z wynikami PPA.
Wyniki. Średnia wartość wskaźnika ryzyka upadku wyniosła 4,9 ±0,2. Analizując związek poszczególnych testów PPA, wykazano istotną ujemną umiarkowaną korelację wyników MMSE z czasem reakcji (-0,54) oraz podobną, dodatnią korelację z siłą wyprostu stawu kolanowego (0,61). Z kolei wysoką korelację wyników MME zarejestrowano w przypadku wskaźnika ryzyka upadku (-0,71).
Podsumowanie. Wysoka korelacja zaburzeń poznawczych z profilem fizjologicznym wśród osób starszych pokazuje, iż im deficyt kognitywny jest wyższy, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia upadku w tej grupie. Tworząc programy prewencji upadków osób starszych, warto zwrócić uwagę na poprawę siły mięśniowej kończyn dolnych oraz czasu reakcji, gdyż te dwa elementy mogą szczególnie wpływać na zwiększone ryzyko upadku osób z zaburzeniami poznawczymi.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.18
PDF