Ocena propagowania idei zdrowego aktywnego stylu życia przez mieszkańców miasta Poznania
PDF (English)

Słowa kluczowe

zdrowy i katywny tryb życia
infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Jak cytować

Kruszyńska, E., & Eider, J. (2020). Ocena propagowania idei zdrowego aktywnego stylu życia przez mieszkańców miasta Poznania. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 121–131. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.37

Abstrakt

Ważnym celem strategicznym władz Poznania jest propagowanie idei zdrowego, aktywnego stylu życia wśród mieszkańców i poprawa jakości życia w zakresie dostępnych form spędzania wolnego czasu. Tym samym podniesienie świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców miasta Poznania.

Badaniem na terenie krytych kortów tenisowych (16 obiektów), krytych pływalni (12 obiektów) oraz fitness klubów (11 obiektów) miasta Poznania, zostało objętych 1159 usługobiorców (korzystających z usług danego obiektu sportowo-rekreacyjnego).

Kwestionariusze ankietowe skierowano do usługobiorców (mieszkańcy miasta Poznania korzystający z oferowanych usług w badanych obiektach sportowo-rekreacyjnych). Usługobiorcy zostali dodatkowo podzieleni na grupę osób wyczynowo uprawiającą sport i tych, którzy nigdy nie uprawiali sportu wyczynowo. Badana grupa respondentów, w kwestionariuszu ankietowym, miała możliwość zaznaczenia odpowiedzi TAK lub NIE, oraz wyrażenia swojego poziomu zadowolenia/oceny przy pomocy określonej skali punktowej od 1 do 10 (1 – niezadowolony, 10 – bardzo zadowolony).

Wypowiedzi ankietowanych usługobiorców oceniają realizację propagowania idei zdrowego, aktywnego stylu życia w kategoriach wyższych niż wartości przeciętne, zarówno w grupie amatorów, jak i wyczynowo uprawiających sport. Różnice pomiędzy nimi nie są istotne statystycznie. Ujemne wartości współczynnika skośności w obu badanych grupach pokazują silną tendencję do stawiania ocen wyższych, niż przeciętna.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.37
PDF (English)