Indywidualny plan i program studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w opinii studentów-sportowców
PDF (English)

Słowa kluczowe

kariera dwutorowa
student-sportowiec
plan i program studiów

Jak cytować

Tomik, R. ., Kot, K., & Ardeńska, M. . (2022). Indywidualny plan i program studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w opinii studentów-sportowców. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 79–92. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.04

Abstrakt

Indywidualny Plan i Program Studiów (IPPS) to forma pomocy, ułatwiająca studentom-sportowcom pogodzenie kariery sportowej i studiowania. IPPS polega przede wszystkim na ustalaniu indywidualnych terminów obecności na zajęciach, oferując możliwość indywidualnych konsultacji. Celem pracy była analiza opinii studentów-sportowców na temat IPPS realizowanego w AWF Katowice. Zastosowane metody badawcze to sondaż diagnostyczny techniką ankietową oraz analiza statystyczna wyników badań. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który składał się z 23 pytań. Ankiety wypełniło 108 studentów-sportowców, objętych systemem IPPS.

Przeprowadzone badania sugerują, że najważniejszym powodem podjęcia studiów zadeklarowanym przez studentów-sportowców była chęć zdobycia wykształcenia. Zdobycie pracy po zakończeniu kariery sportowej było ważniejszym powodem podjęcia studiów przez kobiety niż przez mężczyzn. System IPPS według opinii studentów pomaga pogodzić studia z karierą sportową i ma on również wpływ na decyzje o podjęciu studiów. Najwyżej ocenianie przez studentów-sportowców elementy IPPS to możliwość indywidualnych ustaleń, dotyczących obecności na zajęciach, planów zajęć oraz terminów egzaminów, a także możliwość wydłużenia czasu trwania studiów.
W opinii studentów-sportowców należałoby poprawić opiekę naukową, indywidualne doradztwo dotyczące łączenia kariery sportowej i studiów oraz dostępność prowadzących zajęcia i ich postawę w stosunku do studentów-sportowców.

https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.04
PDF (English)