Sport w Policji Państwowej Województwa Śląskiego w latach 1922–1939
PDF

Słowa kluczowe

Policja Województwa Śląskiego
Polska Policja
kluby sportowe
sprawność fizyczna
Policyjny Klub Sportowy

Jak cytować

Sowa, J. (2022). Sport w Policji Państwowej Województwa Śląskiego w latach 1922–1939. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), 21–45. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.24

Abstrakt

Rozwój sportu w policji w latach 1922–1939 zajmował ważne miejsce w życiu zawodowym oraz prywatnym każdego funkcjonariusza. W pracy policjanta podstawą realizacji powierzonych zadań jest ponadprzeciętny poziom sprawności motorycznej. System sprawności fizycznej w śląskiej i państwowej policji okresu II RP jest całkowicie pominięty w literaturze przedmiotu. Dlatego też celem niniejszej pracy było podjęcie badań historycznych w tym zakresie, z uwzględnieniem szerokiego zagadnienia, jakim jest rozwój sportu w policji w tym okresie. W artykule, na podstawie kwerendy materiałów historycznych zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Głównego Archiwum Policji w Warszawie, w Archiwum Państwowym w Katowicach, Sejmie Śląskim i Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, opisałem kursy i szkolenia podnoszące sprawność i krzewienie kultury fizycznej wśród funkcjonariuszy. Tworzą one cały system podnoszenia sprawności w szeregach śląskiej policji. Wyszczególniłem działania, które doprowadziły do powstania na Śląsku oraz w całym kraju kilkudziesięciu policyjnych klubów sportowych. Artykuł stanowi próbę przedstawienia ważnej kwestii dotyczącej funkcjonowania tej formacji, w zakresie działalności sportowej. Opisano w nim prowadzone kursy, szkolenia, dyscypliny sportowe, instruktorów, rodzaje zawodów i wyniki sportowe na szczeblu województwa.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.24
PDF