Zastosowanie skali pomiarowej PSM (Public Service Motivation) do oceny motywacji ankieterów
PDF

Słowa kluczowe

motywacja do służby publicznej
motywacja służby publicznej
skala Perry
skala pomiarowa PSM

Abstrakt

Zbudowanie systemu motywowania ankieterów pozyskujących dane w ramach statystyki publicznej, stanowiących nietypową grupę pracowników administracji rządowej, nie jest zadaniem standardowym. Wynika to z odmienności organizacyjnej tej grupy i zróżnicowanego charakteru realizowanych przez nią zadań. Kluczowym elementem skutecznego działania każdego systemu motywacyjnego jest odpowiednie określenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Finansowe bodźce motywują do działania pracowników, dla których ważne są przede wszystkim przesłanki racjonalne. Natomiast gratyfikacja pozafinansowa jest ważna dla tych, którym wartości prospołeczne wydają się bardziej istotne. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i analizy krytycznej opublikowanych dotychczas wyników, zaproponowano zastosowanie jednej ze skal pomiarowych PSM (Public Service Motivation) jako narzędzia wspierającego ustalenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi systemu motywowania ankieterów.

PDF