Profil czasopisma

Historia czasopisma sięga 2006 roku, kiedy to wydawane ono było jako „Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Walenty Ostasiewicz. W 2011 roku nastąpiła zmiana redakcji, a misję prowadzenia periodyku powierzono dr Paulinie Ucieklak-Jeż, prof. UJD.

Tematyka czasopisma od samego początku koncentruje się wokół szeroko pojętej ekonomii, tzn. wszystkich rzeczy, spraw i produktów naukowych dotyczących umiejętnego gospodarowania nie tylko w ramach gospodarstwa rodzinnego, ale w zakresie kolonii takich gospodarstw, którą Arystoteles nazwał społeczeństwem.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:

  • ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana,
  • jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji,
  • spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny,
  • zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku,
  • regionalne i lokalne aspekty budowania relacji z interesariuszami we współczesnej organizacji,
  • tworzenie strategii współpracy nauki z biznesem,
  • zarządzanie organizacją publiczną wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania,
  • społeczne i etyczne aspekty rozwoju nauki i przedsiębiorczości w wielowymiarowym ujęciu współczesnych wyzwań w procesie zarządzania,
  • ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

Periodyk stanowi miejsce wymiany myśli zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych naukowców. Publikowane są w nim teksty polsko- oraz obcojęzyczne. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy przedstawicielami ośrodków naukowych z całego świata, którym tematyka ekonomii pozostaje szczególnie bliska.

ISSN (od roku 2012): 2300-2999

ISSN (dla pierwotnego tytułu „Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”): 1899-2706