Konsumpcjonizm a rozwój konsumpcji na rynku słodyczy w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

konsumpcja
konsumpcjonizm
rynek słodyczy

Abstrakt

Artykuł został poświęcony tematyce rozwoju konsumpcjonizmu i konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Celem odróżnienia obu pojęć , przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą zdefiniowania konsumpcjonizmu jako modelu funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz przedstawiono rozwój w sferze konsumpcji, gdzie przedmiotem badań były podmioty z sektora cukierniczego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzona w artykule dyskusja nad pojęciem konsumpcjonizmu jako postawy życiowej i stylu życia możliwa była na
podstawie przeglądu literatury oraz dokonanej prezentacji case study sektora cukierniczego w Polsce, która dowiodła, że o rozwoju konsumpcji, bez względu na rodzaj dobra, decydują te same czynniki. Artykuł może więc stanowić płaszczyznę do identyfikacji czynników wpływających na postawę i zachowania klientów.

PDF