[1]
E. Prystupa, L. Chekhovska, O. Zhdanova, i M. Chekhovska, „Geneza i treść fitness: analiza teoretyczna i metodologiczna”, Sport tur., t. 2, nr 1, s. 147–161, mar. 2019.