Włodarczyk, Arkadiusz, and Mateusz Rozmiarek. 2019. “Giovanni Mario Crescimbeni and Poetic Agons at the Academy of Arcadia”. Sport and Tourism Central European Journal 1 (2):11-26. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.11.