Prystupa, Evhen, Liubov Chekhovska, Olha Zhdanova, i Maryana Chekhovska. 2019. „Geneza I treść Fitness: Analiza Teoretyczna I Metodologiczna”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (1):147–161. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.09.