Włodarczyk, A., & Rozmiarek, M. (2019). Giovanni Mario Crescimbeni and poetic agons at the Academy of Arcadia. Sport and Tourism Central European Journal, 1(2), 11–26. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.11