(1)
Prystupa, E.; Chekhovska, L.; Zhdanova, O.; Chekhovska, M. Geneza I treść Fitness: Analiza Teoretyczna I Metodologiczna. Sport tur. 2019, 2, 147–161.