[1]
D. Lis, „Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii”, EM, t. 14, s. 393–416, maj 2020.