Tadeusz Wawrzynowicz (1905–1985) – muzyk i pedagog

Słowa kluczowe: Tadeusz Wawrzynowicz, muzyk, pedagog, propagator kultury

Abstrakt

Tadeusz Wawrzynowicz był muzykiem, którego działalność ogromnie wzbogaciła życie artystyczne Częstochowy i owocowała wychowaniem kadr, dzięki którym Jego dzieło było kontynuowane. Poświęcił swoje życie muzyce, jej wykonywaniu, popularyzacji i edukacji muzycznej. Pracował na stanowisku dyrektora częstochowskich placówek muzycznych, był muzykiem, pedagogiem i popularyzatorem muzyki, prowadził chóry i orkiestrę szkolną. Całe swoje zawodowe życie związał z Częstochową – jako wszechstronny muzyk, pedagog i działacz społeczny w pełni zasłużył na trwałe miejsce w krajobrazie kulturowym miasta i świadomości jego mieszkańców. Aby dopełnić wizerunku Tadeusza Wawrzynowicza, trzeba podkreślić, iż był on człowiekiem ceniącym wartości rodzinne, lubił literaturę, poezję, sport, przyrodę jurajską oraz wycieczki turystyczne.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 7032.
Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, Wydział Kul- tury i Sztuki, Zezwolenie wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na objęcie funkcji dyrektora Szkół Muzycznych w Częstochowie przez T. Waw- rzynowicza, sygn. KH-IM 337/56.
Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta Prezydium Miejskiej Rady Naro- dowej w Częstochowie, Wydział Kultury, Nadzór nad szkołami artystycznymi 1961–1973, sygn. 13/34.
Archiwum Jasnej Góry, Listy płac, Zaświadczenie z dnia 19 XI 1992, L.dz. 230/A/92.
Archiwum Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego, Akta osobowe, T. Wawrzynowicz, Życiorys z dnia 6 VI 1970, sygn. A.7.
Archiwum ZSM, Akta osobowe, Zaświadczenie Mieczysława Borowika, sygn. A/4.
Archiwum ZSM, Akta osobowe, Zaświadczenie dotyczące zatrudnienia w Szkole Muzycznej L. Wawrzynowicza od 28 X 1928 do 15 I 1945, sygn. A/3.
Archiwum ZSM, Akta osobowe, T. Wawrzynowicz, Życiorys z dnia 6 VI 1970, sygn. A.7.
Archiwum prywatne W. Malko, biogram Tadeusza Wawrzynowicza sporzą- dzony przez siostrzenicę Wandę Malko.
Archiwum prywatne W Malko, album rodziny Wawrzynowiczów sporządzony przez żonę Tadeusza Zofię Wawrzynowicz.[b.n.a.], 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie 1945/1946–1975/1976, Częstochowa 1976.
[b.n.a.], 1945–1955. Dziesięciolecie działalności Szkół Muzycznych w Częstocho- wie. Program imprez, Częstochowa 1955.
[b.n.a.], XV-lecie Państwowych Szkół Muzycznych w Częstochowie. Program, Częstochowa 1960.
Dwa czterdziestolecia Szkolnictwa Muzycznego. Wydawnictwo jubileuszowe Ze- społu Szkół Muzycznych w Częstochowie, red. R. Piersiak, Częstochowa 1985.
Jadczyk J., Ludwik Wawrzynowicz (1870–1957). Pedagog, kompozytor i dzia- łacz muzyczny, Częstochowa 2004.
Malko W., 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie (1904–2004), Czę- stochowa 2004. Malko W., XXX lat Państwowych Szkół Muzycznych w Częstochowie, Częstochowa 1976.
Malko W., 25 lat Państwowej Szkoły muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, Częstochowa 1971.
Leksykon polskich muzyków i pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomiko, Kraków 2008.
Stańczyk D., Społeczne Ognisko Muzyczne w Częstochowie, Częstochowa 1977. Wawrzynowicz L., Muzyka na Jasnej Górze, „Ziemia Częstochowska”, t. 2, Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej, Częstochowa 1938.
Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie 1945–1995, oprac. C. Giełażyn,
M. Łukaszewska, J. Pypłacz, M. Wyporska, Częstochowa 1995.
Biogram Tadeusz Wawrzynowicz, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008.
Grądman A., Jubileusz Szkół Muzycznych, „Gazeta Częstochowska” 1995, nr 50. Łukaszewska M., 50-lecie Częstochowskich Szkół Muzycznych, „Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny” 1995/1996, nr 1.
Wawrzynowicz T., O pięknie muzycznym, „Goniec Częstochowski” z dn. 25.06.1932, nr 144, s. 5.
Wawrzynowicz T., O sztuce lutniczej, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie” 1937 (marzec–kwiecień). Wawrzynowicz T., O muzyce Karola Szymanowskiego, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie” 1937, nr 1–2 (styczeń–luty).
Wawrzynowicz T., Patriotyzm w muzyce, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie”, numer poświęcony Hetmanowi Stefanowi Czarneckiemu, 1936, nr 2–3.
„Gazeta Częstochowska” z dn. 31.01–06.02.1957, nr 5. „Gazeta Częstochowska” z dn. 28.11–4.12.1962, nr 48. „Gazeta Częstochowska” z dn. 6.04.1965, nr 9.
„Głos Narodu” z dn. 23.02.1945, nr 10.
„Głos Narodu” z dn. 5.03.1945, nr 18.
„Głos Narodu” z dn. 12.03.1945, nr 24.
„Głos Narodu” z dn. 16.03.1945, nr 28.
„Głos Narodu” z dn. 13.04.1945, nr 51.
„Głos Narodu” z dn. 26.04.1945, nr 61.
„Głos Narodu” z dn. 17.05.1945, nr 78.
„Głos Narodu” z dn. 24.05.1945, nr 83.
„Głos Narodu” z dn. 20.06.1945, nr 105.
„Głos Narodu” z dn. 10.07.1945, nr 121.
„Głos Narodu” z dn. 26.09.1945, nr 186.
„Głos Narodu” z dn. 7.11.1945, nr 221.
„Głos Narodu” z dn. 24 03.1946, nr 71.
„Głos Narodu” z dn. 19.01.1946, nr 16.
„Głos Narodu” z dn. 18.04.1946, nr 92.
„Głos Narodu” z dn. 25.06.1946, nr 147.
„Głos Narodu” z dn. 27.06.1946, nr 149.
„Goniec Częstochowski” z dn. 29.09.1928, nr 226. „Goniec Częstochowski” z dn. 10.03.1932, nr 57. „Goniec Częstochowski” z dn. 13.09.1933, nr 209. „Goniec Częstochowski” z dn. 27.11.1934, nr 272. „Goniec Częstochowski” z dn. 9.09.1936, nr 209. „Goniec Częstochowski” z dn. 8.11.1936, nr 261. „Goniec Częstochowski” z dn. 11.04.1937, nr 83. „Goniec Częstochowski” z dn. 27.11.1937, nr 277. „Nowiny Częstochowskie” z dn. 26.02.1925, nr 9. „Życie Częstochowy” z dn. 15.07.1947, nr 18. „Życie Częstochowy” z dn. 29.11 1950, nr 329. „Życie Częstochowy” z dn. 3.05.1951, nr 121.
„Życie Częstochowy” z dn. 6.06.1951, nr 155. „Życie Częstochowy” z dn. 7.08.1951, nr 265. „Życie Częstochowy” z dn. 21–22.12.1958, nr 305.
„Życie Częstochowy” z dn. 24.04.1959, nr 71. „Życie Częstochowy” z dn. 9.03.1962, nr 58.
„Życie Częstochowy” z dn. 21.09.1962, nr 225. „Życie Częstochowy” z dn. 21.01.1963, nr 21.
Opublikowane
2020-04-04