O własnej twórczości kompozytorskiej o tematyce pasyjnej. Inspiracje, teksty, technika kompozytorska, język muzyczny

Słowa kluczowe: aklamacja, chór, faktura, Gaia, gregoriański śpiew, inspiracje, Łukaszewski, muzyka chóralna, muzyka organowa, organy, symbolika, technika kompozytorska, Wielkanoc, Wielki Post

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony własnej muzyce chóralnej i organowej o tematyce wielkopostnej. Na początku przybliżam motywy podjęcia przeze mnie działalności twórczej, na co m.in. miała wpływ atmosfera domu rodzinnego (ojciec, Wojciech Łukaszewski, był kompozytorem). Inspiracją do podjęcia muzyki chóralnej była natomiast dziesięcioletnia współpraca z chórem Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika. W dalszej części artykułu przybliżam twórczość chóralną, wymieniam tytuły utworów, a następnie koncentruję się na utworach już stricte o tematyce pasyjnej i paschalnej. Przybliżam okoliczności ich powstania, informacje o prawykonaniach, nagraniach, wykorzystanych tekstach, a następnie przeprowadzam krótkie analizy, zwracając uwagę na najbardziej charakterystyczne cechy mojej techniki kompozytorskiej i stylistyki.

Bibliografia

Liber Usualis. Missae et officii, Romae, Tornaci 1923.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
Dąbek Stanisław, Duchowy aspekt De profundis Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdzie- sięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 97– 105.
Łukaszewski Marcin Tadeusz, Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozy- torów warszawskich 1945–2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007.
Łukaszewski Marcin Tadeusz, Muzyka jest jedna, „Niedziela” 1997, nr 10, s. 18.
Łukaszewski Marcin, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Często- chowa 1997.
Łukaszewski Marcin, hasło: Ocias Bolesław, [w:] Kompozytorzy polscy 1918– 2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Mo- niuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 683–684.
Łukaszewski Marcin Tadeusz, Szuniewicz, Antoni, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2, Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warsza- wie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 991–992.
Łukaszewski Marcin Tadeusz, Antoni Szuniewicz. Mistrz klawiatury, wspaniały pedagog, kompozytor i muzyk, „Muzyka21” 2002, nr 3, s. 18–20.
Malko Wanda, Biografie kompozytorów częstochowskich. Antoni Szuniewicz, „Almanach Częstochowy” 1989, nr 2, s. 21–28.
Nanowska Magdalena, Analiza formalna i problemy wykonawcze w pieśni „Parce Domine” Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. Marka Rocławskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2011.
Szafran Kamil, Kult maryjny w twórczości chóralnej Marcina Tadeusza Łuka- szewskiego na przykładzie wybranych utworów, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka Rocławskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Gdańsk 2016.
Żwirek Robert, Religijna twórczość kompozytorska Antoniego Szuniewicza, praca magisterska, KUL, Lublin 1999.
Opublikowane
2020-04-04